РЕШЕНИЕ
№ 467
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.06.2021 г., Протокол №25


Относно: ОС_1114/11.06.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост в УПИ II-409 с площ 753 кв.м в кв. 35 по действащ ПУП на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, чрез продажба на общинска част в размер на 620,00 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация постъпи Заявление с вх. №94-М-5664-2/2021 г. от Марин Маринов за закупуване на общинската част от УПИ II-409, кв. 35 по действащ ПУП на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №135/1995 г. на кмет.  Заявителят е собственик на дворно място с площ 691 кв. м, ведно с построената в имота жилищна сграда в груб строеж, съгласно Нотариален акт №60, т. I, рег. №1197, дело №53/2020 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №4155, вх. №4155/26.08.2020 г., акт №82, т. 15, дело №3081.

Община Казанлък е собственик на част 62/753 идеални части от УПИ II-409 с обща площ 753 кв. м в кв. 35 по действащ ПУП на с. Голямо Дряново, одобрен със Заповед №135/1995 г. на кмет по Акт за частна общинска собственост №3987/26.04.2021 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. №2921, вх. №2921/29.04.2021 г., Акт №109, т. 10, н. дело 2021.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Казанлък за 2021 година, приета с Решение №291/26.11.2020 г. на Общински съвет-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за прекратяване на съсобственост. На основание чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл. 48, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет-Казанлък да приеме решение за продажба на общинската част от имота и да определи пазарната цена.

Изготвени са данъчна и пазарна оценки. Данъчната оценка на общинската част от имота е 163,70 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404057558/19.04.2021 г. на Дирекция „Местни приходи“, а изготвената от оценител пазарна оценка е на стойност 620,00 лева, без ДДС.“

Общински съвет-Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, чл.36, ал.1, т.2 във вр. с чл.35, ал.4, т.2, чл. 41, ал.2 от ЗОС и чл. 48, ал.1, предл. второ и ал. 2 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

 

№3987 от 26.04.2021 г.

 

Марин Маринов

 

620,00

 

За ЖС

Част 62/753 ид. части от УПИ II-409 с обща площ 753 кв. м, кв. 35 по ПУП на с. Голямо Дряново

 

2. Да се прекрати съсобствеността върху Урегулиран поземлен имот (УПИ) II-409 (втори за четиристотин и девети) с обща площ 753 (седемстотин петдесет и три) кв. м в кв. 35 (тридесет и пети) по действащ Подробен устройствен план на с. Голямо Дряново, одобрен със Заповед №135/1995 г. на кмет, при граници: север – улица; изток – УПИ III-410; юг - УПИ V-407 и запад – УПИ I-408, чрез продажба на общинската част 62/753 (шестдесет и две към седемстотин петдесет и три) идеални части от земята на съсобственика – Марин Маринов за сумата от 620,00 (шестстотин и двадесет) лева, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за прекратяване на съсобствеността, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Марин Маринов с адрес: гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/06/2021 г.