РЕШЕНИЕ
№470
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.06.2021 г., Протокол №25


Относно: ОС_1121/11.06.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.110 с площ 519 кв. м, по КККР на гр. Казанлък, чрез продажба на общинска част за сумата от 8 800,00 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация постъпи Заявление с вх. №94-П-459-2#2/09.04.2021 г. от Петър Ганев и Стоян Ганев за закупуване на общинската част от ПИ с идентификатор 35167.501.110 с площ 519 кв. м по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100, представляващ УПИ ХIII-110 с площ 519 кв. м в кв. 30 на гр. Казанлък по ПУП-ПР, одобрен със Заповед №88/1998 г. на кмет.

Заявителите са собственици на част 2/3 идеални части от имот с пл. №6243 с площ 486 кв. м, гр. Казанлък, съгласно Протокол за делба №168/01.02.1975 г. на Казанлъшки районен съд и Удостоверение №152/23.03.2021 г. на началник отдел УППК при община Казанлък.

Община Казанлък е собственик на част 195/519 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 35167.501.110 с площ 519 кв. м по Акт за частна общинска собственост №3996/18.05.2021 г.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Казанлък за 2021 година, приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за прекратяване на съсобственост. На основание чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл.48, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет-Казанлък да приеме решение за продажба на общинската част от имота и да определи пазарната цена.

Изготвени са данъчна и пазарна оценки. Данъчната оценка на общинската част от имота е 4 387,50 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404057759/29.04.2021 г. на Дирекция „Местни приходи“, а изготвената от оценител на имоти пазарна оценка е на стойност 8800,00 лева, без ДДС.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 36, ал. 1, т. 2, във вр. с чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48, ал.1, предл. второ и ал. 2 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2021 година, приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

 

№3996 от 18.05.2021 г.

 

Петър Ганев

и

Стоян Ганев

 

8 800,00

 

За ЖС

ПИ с идентификатор 35167.501.110 по КККР на гр. Казанлък, представляващ УПИ ХIII-110 в кв. 30 по ПУП-ПР гр. Казанлък

2. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот с идентификатор 35167.501.110 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка едно едно нула) с площ 519 (петстотин и деветнадесет) кв. м по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, ж.к. „Васил Левски“; Трайно предназначение: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при граници: Поземлени имоти с идентификатори – 35167.501.519; 35167.501.464; 35167.501.543; 35167.501.109. По действащ ПУП-ПР, одобрен със Заповед №88/1998 г. на кмет, представляващ Урегулиран поземлен имот XIII-110 (осми за сто и десети) с площ 519 (петстотин и деветнадесет) кв. м в кв. 30 (тридесети) на гр. Казанлък по ПУП-ПР, одобрен със Заповед №88/1998 г. на кмет, при граници: север – УПИ XI-109; изток – улица; юг - УПИ XIV-126; запад – УПИ X-109, чрез продажба на общинската част 195/519 (сто деветдесет и пет към петстотин и деветнадесет) идеални части от земята на съсобствениците – Петър Ганев и Стоян Ганев за сумата от 8 800,00 (осем хиляди и осемстотин) лева, без ДДС.

 

3. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за продажбата, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Петър Ганев и Стоян Ганев, с адрес гр. Казанлък – заявители.

 

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/06/2021 г.