РЕШЕНИЕ
№471
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.06.2021 г., Протокол №25


Относно: ОС_1102/07.06.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно покана за участие в Редовно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ " Проф. д-р Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е получена Покана с вх. №29-30-4/31.05.2021 г. от изпълнителния директор на Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора проф. д-р Йовчо Йовчев, за свикване на Редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 07.07.2021 г. (сряда) от 11:00 часа в заседателната зала, намираща се на първия етаж в сградата на адреса на управление на акционерното дружество (гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ №2) при следния дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., заверен от регистриран одитор – проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., заверен от регистриран одитор.

3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2020 г. – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2020 г.

4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2020 г., заверен от регистрирания одитор – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2020 г., заверен от регистрирания одитор.

5. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2020 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите разпределя реализираната печалба за 2020 г. в общ размер на 5 666 хил. лв. както следва 10% от печалбата да бъде отнесена във фонд „Резервен“ в размер на 567 хил. лв., а  останалата част 5 099 хил. лв. да бъдат покрити загуби от минали отчетни периоди при спазване на изискванията на чл.91 от Закона за държавния бюджет на Р. България за 2021 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

7. Избор на регистриран одитор за 2021 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава – регистриран одитор за 2021 г. класираният на първо място участник „Паскалеви Одит Консулт“-ООД.

8. Промяна в състава на директорите - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Проф. Йовчо Петков Йовчев, Иван Тодоров Въшин, Филка Николова Симеонова и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Проф. Йовчо Петков Йовчев, Ирена Благоева Миланова и Филка Николова Симеонова.

9. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

10. Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството със сумата от 660 000,00 лв., във връзка с предоставени средства от Министерство на здравеопазването по договор №РД-12-251/11.12.2019 г. за „Ремонт и обзавеждане на психиатрично отделение“ в УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр. Стара Загора, в размер на 80 000,00 лв. и по Договор №РД-12-275/16.12.2019 г. за „Ремонт и преустройство на Отделение по Хемодиализа - приземен етаж бл.“В“ Терапевтичен блок – Първи етап“ в УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр. Стара Загора в размер на 580 000,00 лв. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството със сумата от 660 000,00 лв., във връзка с предоставени средства от Министерство на здравеопазването по Договор №РД-12-251/11.12.2019 г. за „Ремонт и обзавеждане на психиатрично отделение“ в УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр. Стара Загора, - в размер на 80 000,00 лв. и по Договор №РД-12-275/16.12.2019 г. за „Ремонт и преустройство на Отделение по Хемодиализа - приземен етаж бл.“В“ Терапевтичен блок – Първи етап“ в УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр. Стара Загора в размер на 580 000,00 лв., чрез записване на 66 000 броя поименни акции с номинал десет лева в полза на държавата.

11. Промяна в Устава на дружеството - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството, във връзка с решение по т.10 от дневния ред.

12. Приемане на Бизнес Програмата за средносрочните цели и планирани резултати за периода 2021 – 2023 г. на УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр. Стара Загора - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема Бизнес Програмата за средносрочните цели и планирани резултати за периода 2021 – 2023 г. на УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр. Стара Загора.

 

Съгласно чл.11 от Наредба №19 на ОбС - Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, приета с Решение №275/24.09.2009 г., изм. с Решение №598/30.05.2013 г. в акционерните дружества, в които общината не е единствен акционер, избраните представители в Общото събрание на акционерите вземат предварително писмено съгласие, оформено като решение на Общински съвет - Казанлък по въпросите от компетентността на общото събрание на дружеството.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във връзка с чл.220 и чл.226 от Търговския закон, чл.11 от Наредба №19 на ОбС - Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества,

 

Р Е Ш И:

 

1. Упълномощава Зорница Антонова, Началник отдел „Социални дейности“ при Община Казанлък, да участва в Редовно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора, което ще се проведе на 07.07.2021 г. (сряда) от 11:00 часа или на 21.07.2021 г. (сряда) от 11:00 часа, при липса на кворум, в Заседателната зала, намираща се на първия етаж в сградата на адреса на управление на дружеството (гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов” №2) при определения дневен ред и да гласува със „за” по всички въпроси по приложения дневен ред, с всички притежавани акции.

2. Задължава Зорница Антонова, в качеството й на представител на Община Казанлък в Редовно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора, в десетдневен срок след провеждане на извънредното събрание да внесе в Общински съвет протокол и доклад за взетите решения и начина на гласуване по дневния ред на проведеното общо събрание на акционерите.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Зорница Антонова, Началник отдел „Социални дейности“ при Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/06/2021 г.