РЕШЕНИЕ
№472
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.06.2021 г., Протокол №25


Относно: ОС_1110/10.06.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработка на ПУП - план за застрояване, схеми на водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, транспортен достъп и парцеларни планове за елементи на техническа инфраструктура за Поземлен имот №35167.240.872 - с НТП "Друг вид земеделска земя", местност "Старите лозя" с площ от 802,00 кв.м по КККР на гр. Казанлък. 2.Одобряване на Заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-С-3213-2/05.05.2021 г. от Стефан Овчаров, с искане за издаване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване, схеми на водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, транспортен достъп и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №35167.240.872 – с НТП “Друг вид земеделска земя”, местност „Старите лозя“ с площ от  802,00 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък.

Инвестиционното намерение на възложителя е да промени предназначението  и начина на трайно ползване на поземления имот от „Друг вид земеделска земя“ в „За вилно строителство“ с цел изграждане на вилна сграда.

Водоснабдяването на имота ще се извършва чрез собствен водоизточник, отпадните води ще бъдат отведени в изгребна яма в имота, а електроснабдяването от мрежата на ЕВН. Транспортният достъп ще се осъществява от  полски път №35167.240.124 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък.

Имотът се намира в североизточната извън урбанизирана територия на гр. Казанлък, с граници: север – ПИ 35167.240.871, изток - ПИ 35167.240.124, юг – ПИ 35167.240.124, запад – ПИ 35167.240.124.

Заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ-Стара Загора с предоставено Писмо №КОС-01-1511/15.03.2021 г., като за инвестиционното предложение не е необходимо мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС или решение по оценка на въздействието върху околната среда.

От Общия устройствен план на Община Казанлък е видно, че имота попада в Рекреационна зона за вилен отдих (Ов), като предложението не противоречи на предвижданията на плана.

Проектните показатели за свободното застрояване в зона Ов са: до 7 м височина кота корниз, кота било 10 м, плътност на застрояване до 40%, коефициент на интензивност 0,8 и 50% минимална площ за озеленяване.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5, ал.7 във връзка с ал.1, чл.124б, ал.1 и чл. 60 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване, схеми на водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, транспортен достъп и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот № 35167.240.872 (при граници и съседи: север - ПИ 35167.240.871, изток - ПИ 35167.240.124, юг - ПИ 35167.240.124, запад - ПИ 35167.240.124)  – с НТП “Друг вид земеделска земя”, местност „Старите лозя“ с площ от  802,00 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в „За вилно строителство“.

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Стефан Овчаров, в качеството си на заявител, с адрес - с. Розово.

 

Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/06/2021 г.