РЕШЕНИЕ
№474
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.06.2021 г., Протокол №25


Относно: ОС_1117/11.06.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение изработка на ПУП - план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 27499.13.577, с начин на трайно ползване (НТП) "нива", с площ от 1.073 дка, местност "Саднята" в землище на с. Енина, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението на същия в за "жилищно застрояване" в едно със схеми; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. С писмо вх. №ОС-1142/22.06.2021 г., вносителят прилага Задание и Нотариално заверена декларация за право на преминаване, съгласно становища на ПК по устройство на територията и на ПК по селско и горско стопанство.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-Х-2251-2/22.04.2021 г. от Христо Колев с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатор 27499.13.577 от 1073 кв.м, с начин на трайно ползване НТП „нива“ в местност „Саднята“, на територията на землище Енина при граници и съседи и НТП:  27499.13.576 - “пасище“ - публична общинска собственост и поземлени имоти - „нива“, частна собственост: 27499.13.11 и 27499.13.8;  27499.13.82 - „селскостопански, горски ведомствен път“ и 27499.325.11 - „горска територия“, държавна частна. С ПУП се цели промяна предназначението на земята от „нива“ в „за жилищно застрояване“. Местоположението на имотът е на север от строителните граници на Енина. Достъпа до имота е възможен чрез ПИ с идентификатор 27499.13.82 - „селскостопански, горски ведомствен път“ и преминаване през ПИ 27499.13.576 - с НТП - “пасище“ - собственост на бащата на заявителя Иван Тодоров Колев до улица от регулацията на село Енина.

Инвестиционното намерение не противоречи на зоната от ОУП на Община Казанлък, в която попада поземления имот – Жм (със следните показатели за застрояване: до 60% плътност на застрояване, 1.2 коефициент на интензивност, 40% минимално озеленяване (мин.50% от озеленената площ е с висока дървесна растителност) и до 10м макс.кота корниз). Предвижда се електрозахранването и водоснабдяването да се осъществи от съседен Поземлен имот 27499.14.11 с НТП „ниско застрояване“, на основание представена Нотариално заверена декларация №492/26.05.2021 г. на нотариус Катя Кискинова, рег.№441.

Представено е Уведомление от РИОСВ №КОС-01-2076 (1) от 12.04.2021 г., с което се удостоверява, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5,  ал.7 във вр. с ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план -  план  за застрояване  за Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 27499.13.577,  с начин на трайно ползване (НТП) „нива“ с площ от  1.073 дка, местност „Саднята“ при граници и съседи и НТП: 27499.13.576 - “пасище“ - публична общинска собственост и поземлени имоти - „нива“, частна собственост: 27499.13.11; 27499.13.08;  27499.13.82 - „селскостопански, горски ведомствен път“ и 27499.325.11 - горска територия, държавна частна в землище село Енина, с цел промяна НТП на същия в „за жилищно застрояване“, ведно със схеми за техническа инфраструктура.

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Христо Колев  – гр. Казанлък.

 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „За” 25.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/06/2021 г.