ОС-1206/02.08.2021 г. - Писмо от Здравко Балевски - председател на ОИК, с приложени преписи от Решение № 256/17.02.2021 г. на Общинската избирателна комисия за предсрочно прекратяване пълномощията на Кмета на кметство Копринка, общ. Казанлък, ведно с Решение № 80/05.03.2021 г. по Адм. дело № 752/2021 г. по описа на АС - Стара Загора и Решение № 8880/27.07.2021 г. по Адм. дело № 4099/2021 г. по описа на ВАС.