РЕШЕНИЕ
№ 480
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26

Относно: ОС_1173/15.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно предложение за нова вътрешноградска линия общинска транспортна схема на гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че във връзка с проучване на възможностите за развитие на градският транспорт и необходимостта от обслужване на северната част на града, предлага да се реализира нова вътрешноградска линия - № 2, даваща възможност за връзка на южната индустриална зона – „Арсенал“ със северните жилищни зони на града. До сега не се е изпълнявала подобна линия.

Променените икономически условия и демографски характеристики дават отражение върху пътникопотока по линиите от Общинската транспортна схема и в частност – по градските линии. След извършени обходи и засичане на маршрута, и след проучване на особеностите му за евентуалното осъществяване, са установили необходимостта от обособяване на 5 /пет/ нови спирки за изпълнение на нова маршрутна линия №2, както следва:

  • спирка – „ППМГ Никола Обрешков” /източно от училището/.
  • спирка – „сервиз Тексако” /срещу сервиза/.
  • спирка – „Музей на розата” /ул. „Войнишка”, срещу паркинга на музея/.
  • спирка – „ДГ № 8 - Васил Левски” /на ул. „Ал. Стамболийски”, до детската градина/
  • спирка – „Манастира” /бул.„23-ти ПШП” № 40, пред магазин „Добрев Байк”/

В изпълнение на изискванията на чл.8, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 от 15 март 2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси, със Заповед №1625/05.10.2020 г. на кмета на община Казанлък, е назначена комисия от специалисти от общината, представители на Изпълнителна дирекция „Автомобилна администрация“, Областно пътно управление и браншови организации. След разглеждане на предложения проект за ново маршрутно разписание по градска линия комисията е изготвила протокол от проведеното заседание, с който се приема предложението на превозвача.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.25 от ЗМСМА и чл. 8, ал.3  и ал.4 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (Обн. ДВ. бр. 32 от 29 март 2002 г.), във вр. с чл.17, ал.4, т.1 и ал.5 от Закона за автомобилните превози,

 

Р Е Ш И:

 

Утвърждава маршрутно разписание на Градска автобусна линия №2, съгласно Приложение №1 към настоящото решение.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Петко Карагитлиев – Управител на „Балканинвест“ ЕООД.

 

Участвали в гласуването 34 общински съветници, от които „За” 33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/08/2021 г.