РЕШЕНИЕ
№481
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26

Относно: ОС_1185/19.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно премахване на сграда с идентификатор 35167.504.1268.4, находяща се на ул. Стефан Орешков №8, гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Община Казанлък е постъпила докладна записка с вх. № 29-05-15/30.06.2021 г. от Марияна Димова – Директор на ДГ №3 „Теменуга“ гр. Казанлък, относно общински имот с идентификатор 35167.504.1268.4 с административен адрес гр. Казанлък, ул. „Стефан Орешков“ № 8.

Имотът е предоставен за нуждите на Детска градина „Теменуга“ с Решение № 697/22.02.2018 г. От тогава до момента в предоставения имот не са правени подобрения и ремонтни дейности, поради липса на финансови средства.

Съгласно чл. 195 от ЗУТ, собствениците на строежи са длъжни да ги поддържат в техническо състояние, отговарящо на съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 – 3.

За Поземлен имот  с идентификатор 35167.504.1268 има съставен Акт № 470/04.04.2017 г. за публична общинска собственост  с предназначение обект за детско заведение, в който има четири жилищни сгради построени през 1950 година. Сграда с идентификатор 35167.504.1268.4 представлява къща на два етажа със застроена площ 70 кв.м. Поради невъзможност за стопанисване и привеждане на имота в подходящ вид за ползване от Детска градина „Теменуга“ бе извършена проверка от Комисия по чл.196, ал.1 и ал.2 от ЗУТ. Комисията е съставила Констативен протокол на основание чл.196, ал.1 от ЗУТ и е установила, че сградата не е годна за обитаване поради компрометираните подове на помещенията на двата етажа, пропадналите тавани и изгнилата покривна конструкция. Сградата има нужда от цялостен ремонт, за който е необходим голям финансов ресурс, с който детската градина не разполага.

Съгласно чл.197 от Закона за устройство на територията собственик може да премахне свой законен строеж. В случая собственик на сградите е Община Казанлък и тъй като при унищожаването/погиването на вещта, като един от способите за прекратяване правото на собственост е налице разпореждане с право на собственост, което е от изключителната компетентност на Общинския съвет, предвидено в чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, поради което е необходимо решение на ОбС.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.197, във връзка с чл.195, ал.6, т.1 от Закона за устройство на територията,

Р Е Ш И:

1. Да се премахне Сграда с идентификатор №35167.504.1268.4, находящи се в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.1268 по КККР на гр. Казанлък, с административен адрес: ул. „Стефан Орешков“ № 8.

2. Премахването да се извърши незабавно след влизане в сила на настоящото решение.

3. Възлага на Кмета на Община Казанлък да предприеме всички необходими действия по премахване на сградите, обезопасяване и възстановяване на терена.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Марияна Димова – Директор на ДГ №3 „Теменуга“ гр. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2021 г.