РЕШЕНИЕ
№485
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26

Относно: ОС_1188/20.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне границите на зоните на населените места в община Казанлък, за целите на изчисляване на коефициента на местоположение за имотите на територията на населените места в община Казанлък по см. на ЗМДТ.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Съгласно чл.6, ал.7 от Приложение №2 към Закона за местните данъци и такси за целите на изчисляване на коефициента на местоположение за имотите на територията на населените места, които са извън обхвата на чл.6, ал.4 от същото приложение, границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони се определят с решение на общинския съвет. До приемане на решението се прилагат зоните и категориите, определени със заповед на кмета на общината. За територията на гр. Казанлък през годините определянето на коефициента на местоположение, като част от показателите за изчисляване данъчните оценки на имотите се е извършвало въз основа на различни и описани по-долу заповеди на кмета на общината, на председателя на Областния народен съвет – Хасково и др. Към настоящия момент тези заповеди не са в унисон с настъпилите изменения в законодателството на РБ особено с оглед дадената законова делегация по цитирания текст от ЗМДТ този тип обществени отношения да бъдат уредени от административен акт, издаден от общинския съвет. В този смисъл е наложително да се приеме ново решение на общинския съвет, с което съгласно действащите към момента правила, норми, общ и подробни устройствени планове в общината съобразно категориите на населените места в рамките на община Казанлък да се прецизират границите на зоните в тях.

Съгласно Заповед №РД-02-14-2021 от 14.08.2012г. на Министъра на РРБ и на основание чл.36, ал.2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България и във връзка с т.4 от Решение №921 на Министерски съвет от 16.12.2011 г. за определяне категориите и показателите за категоризация на общините, кметствата и населените места, община Казанлък е определена като втора категория, съгласно Приложение №1, към т.1 от същата заповед. Това деление е приложимо към населените места на територията на община Казанлък с изключение на територията на самия град Казанлък съгл. чл.6, ал.4 и ал.5 от Приложение № 2 към Закона за местните данъци и такси, тъй като самия град е определен законово като такъв от първа категория, втора група.

Съгласно Приложение №2, към т.2 от Заповед №РД-02-14-2021 от 14.08.2012 г. на Министъра на РРБ са определени категоризацията на населените места в община Казанлък. Населените места от I-ва и II-ра категория имат от първа до четвърта зона, а населените места от IV-та и V-та категория тип имат първа и втора зона (ДВ, бр.29 от 1998г.), а тези от по-висока категория не се зонират и всички имоти в тях са в една зона. Категорията на населените места е определена от Решение №565 на Министерския съвет от 10.08.1999 г. за утвърждаване на съдържанието на Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици, с изключение на тази на гр. Казанлък, която е директно определена в закона – първа категория, втора група.

Съгласно Заповед №251 от 04.10.1991 г. на Областен народен съвет – Хасково са одобрени зоните предложени от Общински народен съвет - гр. Казанлък за гр. Казанлък, с. Енина, с. Шейново, с. Бузовград, с. Крън, с. Копринка и гр. Шипка.

Със Заповед №1195 от 13.12.2004 г. на кмета на Община Казанлък в изпълнение на Заповед  №РД-02-14-256 от 31.05.2004 г. на Министъра на МРРБ и във връзка с промяна на функционалния тип на населените места на Община Казанлък са определени зоните за с. Крън, с. Кънчево, с. Горно Черковище, с. Овощник, с. Розово, с. Ръжена, с. Хаджидимитрово и с. Черганово.

В изпълнение на Заповед  №РД-02-14-704 от 13. 09.2016 г. на Министъра на МРРБ и във връзка с промяна на функционалния тип на с. Дунавци е издадена Заповед №381 от 22.03.2018 г. на кмета на Община Казанлък за зониране на населеното място.

Видно от изложеното за територията на цялата община няма единен и разбираем административен акт, който да определя прецизно границите на зоните в рамките на населените места.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.6, ал.1, т.1 и т.2,  ал.7 от Приложение №2 към Закона за местните данъци и такси и Решение №565 на Министерския съвет от 10.08.1999 г. за утвърждаване на съдържанието на Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици,

 

Р Е Ш И:

 

Определя границите на зоните на населените места в община Казанлък както следва:

 • За гр. Казанлък /първа категория, втора група/:
 • - Първа зона – I – с граници: бул. “Никола Петков“, ул. “Тракия“, ул.“Цар Иван Шишман“, ул.“Христо Ботев“, ул.“6-ти септември“,ул.“Зора“, ул.“Цар Освободител“, ул.“Стефан Караджа“, ул.“Войнишка“, ул.“Петър Берон“, ул.“Орешака“ и ул.“Опълченска“.

  - Втора зона – II – с граници: ул.“Хемус“ ул.“Ненко Балкански“, ул.“19-ти февруари, ул.“Петко Войвода“, ул.“Кремона“, ул.“Чаталджа“, ул.“Кенали“, ул.“Москва“, ул.“Севт III“, ул.“Стара планина“, ул.“Инж.Феликс Вожели“, ул.“Панайот Хитов“, ул.“Одрин“, ул.“Антон Митов“, ул.“Орешака“ и ул.“Генерал Драгомиров“.

  - Трета зона – III – с граници: ул.“Олимпиада“, ул.“Толиати“, ул.“Кремона“, южен обходен път, бул. “Розова долина“ и ул.“Кенали“.

  - Четвърта зона – IV – с граници: ул.“Москва“, югозападно от ж.п.линия, бул.“23-ти ПШП“, южен обходен път, северно от „Арсенал“, „Старите лозя“, парк „Тюлбе“, територията северно от ул. “Ген. Радецки“, ул.“Капрони“, ул.“Одрин“ и ул.“Антон Митов“.

 • На гр. Крън /четвърта категория/:
 • - първа зона с граници: ул.’’Чирпанска”; ул.”Стефан Христов”; ул. “Партизанска”; ул.”Цв. Радойнов”; ул.“Елтемир”; ул.”Комуна”; ул.”Косьо Дянков”; ул.”Койчо Цанков” и ул.”Тодор Юлиев”, включващи кварталите 34, 35, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 81, 82, 83, 84 и 85;

  -  втора зона-попадат всички останали терени включени в одобрените регулационни граници.

 • гр. Шипка /четвърта категория/:
 • - първа зона с граници:  ул.“Станьо Безлов“, ул.“Комсомолска“, ул.“Чавдар“, ул.“Теменуга“, ул.“Бедек“, ул.“Димовец“, ул. “Стефан Орешков, ул.“Странджата, ул.“Ген Столетов“, ул.Христо Патрев“, ул.“Орлово гнездо“ и ул.“Шипченска епопея“ включващи кварталите -4, 4А, 6, 7, 21, 22, 23, 23А, 24, 24А, 30, 31,32, 33, 34,35, 36, 37, 60, 61, 62;

  - втора зона-попадат всички останали терени включени в одобрените регулационни граници.

 • с. Енина /пета категория/:
 • - първа зона с граници: ул.“Върбан Граматиков“, ул.“Георги Раковски“ ул.“Акация“, ул.“Незабравка“, ул. “Бузлуджански конгрес“ и ул. “Г.Маджаров“, включващи кварталите - 44,45,46,47,48,49,50,51,52,59,61,62,63,64,66,67,78,79,80, 81, 82,83,84,85;

  -  втора зона-попадат всички останали терени включени в одобрените регулационни граници.

 • с. Шейново /пета категория/:
 • - първа зона с граници: ул. “Ген. Симеонов“, ул. “Октомври“, ул.“Стара Планина“, ул. “Янтра“, ул.“Васил Коларов“ и ул.“Партизанска“, включващи кварталите – 6, 7, 16, 17, 18, 19,20, 24, 46, 48, 49, 58; 

  - втора зона-попадат всички останали терени включени в одобрените регулационни граници.

 • с. Бузовград /пета категория/:
 • - първа зона с граници: ул. “Вела Пеева“, ул.“Пеньо Пенев“, ул.“Наслука“, ул.“Христо Ботев“ и ул.“Бачо Киро“, включващи кварталите –1,2,3,4,12,15,16,17,29,34,50,51,52,53,54, 55;

  - втора зона - попадат всички останали терени включени в одобрените регулационни граници

 • с. Копринка /пета категория/:
 • - първа зона с граници: ул. “Дунав“, ул.“Чудомир“, ул.“Октомври“, ул.“Бончо Шанов“, ул.“Дружба“, ул. “Гоце Делчев“ и ул.“Христо Ботев“, включващи кварталите – 13,14,14А, 15, 16,17, 17А, 19, 19А, 26,27,28,29,30,31,35,36, 37,38, 38А,49,50,51,55; 

  - втора зона-попадат всички останали терени включени в одобрените регулационни граници.

 • с. Кънчево /пета категория/:
 • - първа зона с граници: ул. ”Искра”; ул. ”Стара планина”; ул. ”Средна гора” и ул. ”Батак”, включващи кварталите 11, 12, 15, 17, 18, 22, 23, 24 и 41;

  - втора зона-попадат всички останали терени включени в одобрените регулационни граници.

 • с. Горно Черковище /пета категория/:
 • - първа зона с граници: ул. ”Бузлуджа”; ул. ”Бачо Киро”; ул. ”Изгрев”; ул. ”Д-р Петър Берон”; ул.”Стара планина”; ул. ”Розова долина”; ул.”Комсомолска”; ул. "Първи май”; ул."Генерал Радецки”; ул.’’Георги Бенковски”; ул.”Иван Вазов”; ул.”Гита”; ул. "Крайречна” и ул. ’’Шипка”, включващи кварталите 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 и 61;

  - втора зона-попадат всички останали терени включени в одобрените регулационни граници.

 • с. Овощник /пета категория/:
 • - първа зона с граници: ул.”Пирин”; ул.”5-ти конгрес”; ул.”Опълченска”; ул.”Пионерска”; ул.”Розова долина”; ул.”Октомври”; ул.”Тунджа” и ул."Бузлуджа”, включващи кварталите 17, 18, 19, 20, 22, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 53, 54 и 57;

  - втора зона-попадат всички останали терени включени в одобрените регулационни граници.

 • с. Розово /пета категория/:
 • - първа зона с граници: ул.“Розова долина”; ул.”Иглика”; ул.”Гранит”; ул.’’Средна гора”; ул.’’Светлина”; ул.’’Стара планина”; ул.’’Еделвайс” и ул.’’Дунав”, включващи кварталите 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 10а, 16, 17, 20 и 20а;

  - втора зона-попадат всички останали терени включени в одобрените регулационни граници.

 • с. Ръжена /пета категория/:
 • - първа зона с граници: ул.”Детелина”; ул.”Мазалат”, ул.”Свобода”, ул. ”Тунджа”; ул.’’Здравец”; ул. ’’Балкан”; ул. “Средна гора”; канал за Стара Загора; ул.’’Възраждане”; ул.”Акация”; ул.’’Русалка”; ул.’’Пролет” и ул.”Житен клас”, включващи кварталите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,42 и 43;

  - втора зона-попадат всички останали терени включени в одобрените регулационни граници.

 • с. Хаджидимитрово /пета категория/:
 • - първа зона с граници: “Ком”; ул.’’Трапезица”; ул.’’Комсомолска”; ул. ”Осми март”; ул. ”Арда”; ул. „Младост”; ул.’’Бузлуджа”; ул. ’’Илинден”; ул. ’’Беласица” и ул. ’’Божур”, включващи кварталите 11, 13, 19, 20, 21, 22, 29 и 30;

  - втора зона-попадат всички останали терени включени в одобрените регулационни граници.

 • с. Черганово /пета категория/:
 • - първа зона с граници: ул. ’’Розова долина”; “Генерал Скобелев”; ул. ’’Тунджа”; ул. „Васил Левски”; ул.’’Опълченска”; ул.’’Странджа” и ул.’’Бузлуджа”, включващи кварталите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 19, 20, 23, 24 и 28;

  - втора зона - попадат всички останали терени включени в одобрените регулационни граници.

 • с. Дунавци /пета категория/:
 • - Първа зона с граници: изток - ул.“Крайречна“; север - ул.“Марица“, ул.“Липа“, ул.“Зора“, ул.“Мургаш“; изток - ул.“Мир“, ул.“Зорница“, ул.“Люлин", ул.“Витоша“, ул.“Шипка“, ул.“Розова долина“ и юг ул.“Чая“, ул. „Бреза“, ул.“Земеделска и ул.“Победа“. Първа зона включва кварталите - 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 47, 49, 53, 54,

  - Втора зона - попадат всички останали терени включени в урбанизираната територия на населеното място с. Дунавци, община Казанлък.

  16. с. Голямо Дряново /седма категория/:

  Не се определят зони

 • с. Долно Изворово /шеста категория/:
 • Не се определят зони  

 • с. Горно Изворово /седма категория/:
 • Не се определят зони

 • с. Средногорово /седма категория/:
 • Не се определят зони

 • с. Ясеново /шеста категория/: 
 • Не се определят зони

   

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

  В 7-дневен срок от приемете на Решението същото да се изпрати за обявяване в ДВ.

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

   

  Участвали в гласуването 29 общински съветници, от които „За” 28.

   

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  Изтегли приложенията


  публ: 03/08/2021 г.