РЕШЕНИЕ
№ 487
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26

Относно: ОС_1170/15.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост в Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.502.73, гр. Казанлък и сключване на предварителен договор по реда на чл. 15 от Закона за устройство на територията.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „1. С Решение №298/26.11.2020 г. на Общински съвет - Казанлък даде съгласие Кметът на Община Казанлък да разреши на „Нимекс“ ЕООД, ЕИК 123094839, да възложи за своя сметка изработването на ИПУП-ПР за промяна на имотна граница между УПИ VI-4452 и V-4450, в кв.428 (ПИ 35167.502.4556 и ПИ 35167.502.4557) по плана за регулация на гр. Казанлък, съгласно приложена към предложението скица. В изпълнение на това решение бе издадена Заповед №2220/31.12.2020 г., с която се разреши изработването на ПУП-ПР в обхват част от кв. 428, относно УПИ V-4450 – „за спортен комплекс“ (ПИ 35167.502.4557) и УПИ VI-4452 – „за OДО  (ПИ 35167.502.4556) по плана на гр. Казанлък. Въз основа на тази Заповед е изработен и внесен за одобрение проект за изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък. В следствие на изработения проект, от СГКК-Ст. Загора е издадена Скица – проект №15-337309-30.03.2021 г., на която частта от УПИ V-4450 – за спортен комплекс (ПИ 35167.502.4557) получава проектен идентификатор 35167.502.73, а разположената в нея сграда получава проектен идентификатор 35167.502.73.2, съответстващи на предложението. „Нимекс“ ЕООД е внесло за одобряване допуснатият за изработване проект за ПУП - ПР. Проектът е разгледан от ОЕСУТ при Община Казанлък и е приет със забележка, че преди издаване на заповед за одобряването му, следва да бъде представен предварителен договор за прехвърляне на собствеността по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.

За да бъдат изпълнени дадените от ОЕСУТ указания и да сключи предварителен договор по чл.15 от ЗУТ с Решение №439/27.05.2021 г. Общински съвет Казанлък, обяви частта от имот с идентификатор 35167.502.4557, с площ 231 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, НТП: За други видове спорт, вид на собствеността: Общинска публична, описана в АПОС №116, том.XII, рег. 3341, Дело №2483/20.07.2020 г. и отразена в Скица–проект №15-337309/30.03.2021 г., като имот с проектен идентификатор 35167.502.73 и сграда с идентификатор 35167.502.4557.2, вид собственост - Общинска публична, предназначение:

Хангар, депо, гараж, брой етажи - 1, застроена площ - 82 кв. м, и отразена в Скица–проект №15-337309/30.03.2021г., като сграда с проектен идентификатор 35167.502.73.2 за частна общинска собственост. Също така даде съгласие след влизане в сила на решението,  Кметът на община Казанлък да възложи изготвянето на пазарни оценки на имотите за сметка на „Нимекс“ ЕООД. Въз основа на цитираното решение, бе възложена пазарна оценка на процесните имоти на лицензиран оценител.

- Изготвената от оценителя пазарна оценка за общинската част от поземления имот е на стойност 35 800.00 лева. Данъчната оценка на общинската земя е 4 158.00 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404058535/28.06.2021 г. на Дирекция „Местни приходи“.

- Изготвената от оценителя на имоти пазарна оценка на сградата е на стойност 44 100.00 лева. Данъчната оценка е 28 266.40 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404058535/ 28.06.2021 г. на Дирекция „Местни приходи“.

Съгласно чл.15, ал.3 от ЗУТ границите на урегулирани Поземлени имоти могат да се променят с план за регулация само със съгласието на собствениците им, изразено със заявление и предварителен договор за прехвърляне на собственост. Съгласно чл.19, ал.2 от Закона за задълженията и договорите „Предварителният договор трябва да съдържа уговорки относно съществените условия на окончателния договор.“ В този смисъл за прехвърляне на собственост на общински имот при изменение на подробен устройствен план  на основание чл.35, ал.4, т.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с чл.15, ал.3 и §22, ал.1, т.1, б.„б“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда и чл.46, ал.9 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък е необходимо Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

В Приложение №6 към Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2021 година, приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на лица за придаваеми по регулация общински земи. За прехвърляне на собствеността на общинския имот е необходимо същата да бъде допълнена.

2. Построената върху общинската земя сграда с идентификатор 35167.502.4557.2 със застроена площ 82 кв. м по КККР на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК е включена в Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2021 година, приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, като обект за отдаване под наем. Обявена е за частна общинска собственост с Решение №439/27.05.2021 г. на Общински съвет Казанлък. Сградата представлява самостоятелен обект на собственост, която не може да бъде предмет на прехвърлителната сделка при промяна в границите на имотите по реда на чл.15 от Закона за устройство на територията. След одобряване на изменението на Плана за регулация, продажбата на общинската земя и съставяне на актуален акт за частна общинска собственост сградата може да бъде предмет на продажба. Съгласно чл.66, ал.1 от Закона за собствеността, Община Казанлък може да продаде сградата на трето лице само при условията на чл.33 от същия закон, т.е. следва да предложи закупуването й първо на „НИМЕКС“ ЕООД и в случай, че откаже изкупуването ѝ на определена от общинския съвет цена, да продаде сградата чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.“     

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.3 от Наредба №15 за ПУРОИ на ОбС-Казанлък, във връзка с  чл.15, ал.3 и ал.5 и §22 ал.1, т.1, б. „б“ от ЗУТ, чл.19 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и чл.66 от Закона за собствеността (ЗС),

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2021 година, приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, като: 1.1. Към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход

(лв.)

Предназначение

Описание на имота

 

718/2020 г.

 

„НИМЕКС“ ЕООД

 

35 800.00

 

ОДО

ПИ с проектен ид. 35167.502.73  с площ 231 кв. м, град Казанлък по Скица –проект №15-337309-30.03.2021 г.

 

1.2. От Приложение №8 се изключва т.42 - Обект „Гараж в гр. Казанлък, ул. "Орешака“;

1.3. В Приложение №2 се включва „Сграда с идентификатор 35167.502.4557.2 по КККР на град Казанлък“ с прогнозна цена 44 100 лева.

 

2. Определя пазарна цена от 35 800.00 (тридесет и пет хиляди и осемстотин) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на следния имот, Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.502.73 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка седем три) с проектна площ 231 (двеста тридесет и един) кв.м, без построената върху него сграда, обявен за частна общинска собственост с Решение №439/27.05.2021 г. на ОбС-Казанлък, при граници: ПИ с идентификатори 35167.502.4556, 35167.502.74, 35167.502.4558, по Скица-проект №15-337309-30.03.2021 г. на СГКК-Стара Загора (вх. №01-15216-26.03.2021 г.) за изменение на Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, за Поземлен имот с идентификатор 35167.506.4557 с обща площ 18 273 кв.м,  адрес: гр. Казанлък, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За други видове спорт, който проектен имот е предвиден като придаваема част към съседен новопроектиран УПИ VI-4558 по Проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация в обхват част от кв. 428 град Казанлък, относно УПИ V-4450 „За спортен комплекс“ и УПИ VI- 4452 „За ОДО“.

 

3. Определя пазарна цена от 44 100.00 (четиридесет и четири хиляди и сто) лева, без ДДС, за продажба на следния имот, обявен за частна общинска собственост с Решение №439/27.05.2021 г. на Общински съвет Казанлък: Сграда с идентификатор 35167.502.4557.2 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка четири пет пет седем точка две) със застроена площ 82,00 (осемдесет и два) кв.м, брой етажи: 1 (един), предназначение: Хангар, депо, отразена в Скица-проект №15-337309-30.03.2021 г. на СГКК-Стара Загора като Сграда с проектен идентификатор 35167.502.73.2.

 

4. Оправомощава Кмета на община Казанлък да сключи предварителен договор за прехвърляне собствеността на Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.502.73 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка седем три) с проектна площ 231 (двеста тридесет и един) кв.м, без построената върху него сграда, обявен за частна общинска собственост с Решение №439/27.05.2021 г. на ОбС-Казанлък, при граници: ПИ с идентификатори 35167.502.4556, 35167.502.74, 35167.502.4558, по Скица-проект №15-337309-30.03.2021 г. на СГКК - Стара Загора (вх. №01-15216-26.03.2021г.) за изменение на Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, за Поземлен имот с идентификатор 35167.506.4557 с обща площ 18 273 кв. м,  адрес: гр. Казанлък, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За други видове спорт, който проектен имот е предвиден като придаваема част към съседен новопроектиран УПИ VI-4558 по Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват част от кв. 428 град Казанлък, относно УПИ V-4450 „За спортен комплекс“ и УПИ VI- 4452 „За ОДО“, за сумата от 35 800.00 (тридесет и пет хиляди и осемстотин) лева, без ДДС.

 

5. Оправомощава Кмета на община Казанлък, след влизане в сила на изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват част от кв. 428 относно  УПИ V - 4450 „За спортен комплекс“ и УПИ VI-4452 „За ОДО“, издаване на актуална скица и съставяне на акт за частна общинска собственост да сключи окончателен договор за прехвърляне собствеността на Поземления имот по т.4 от настоящото решение, съобразно клаузите на предварителния договор.

 

6. Оправомощава Кмета на община Казанлък след прехвърляне на собствеността върху поземления имот по т.5 от настоящото решение, издаване на актуална скица и съставяне на акт за частна общинска собственост, да извърши всички правни и фактически действия по продажба на сградата, описана в т.4 от настоящото решение, при определената в т.4 от настоящото решение пазарна цена и спазване на условията на чл.66 от Закона за собствеността.

 

7. В случай, че бъдещият собственик на земята откаже изкупуването на сградата, да бъде обявен търг за продажба на сградата, при начална тръжна цена 44 100.00 (четиридесет и четири хиляди и сто) лева, без ДДС.

 

8. Валидността на определените пазарни оценки е 6 (шест) месеца от приемане на настоящото решение.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „НИМЕКС“ ЕООД, ЕИК: 123094839, адрес за кореспонденция: град Казанлък, бул. „Розова долина“ №2, ет. 2, офис 205.

 

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 26.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2021 г.