РЕШЕНИЕ
№ 488
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26


Относно: ОС_1186/19.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за УПИ VIII-713, кв. 66 с. Бузовград и Поземлен имот с идентификатор 83106.501.990, с площ 1020 кв.м по ККР на с. Шейново, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в Приложение №3, Табл. „От продажба на земи, по реда на Наредба №15 на ОбС-Казанлък“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, доп. с Решения №№382/25.03.2021 г., 417/27.04.2021 г. и 438/27.05.2021 г., са включени следните общински имоти:  

1. Под номер 9: Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-713, кв. 66, с. Бузовград с обща площ 460 кв.м по действащ ПР, одобрен със Заповед №193/30.11.1983 г.; Кадастрален план одобрен със Заповед № 65/1971 г. при съседи: север - УПИ I-699, запад – улица, изток - УПИ II-700, юг – регул. граница.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №471/21.01.2002 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №1710/18.03.2021 г., акт № 133, том 6, н.д. 1190.

Има изготвени актуални данъчна и пазарна оценки, както следва: 1 631,90 лв. и 7 620 лв.

 

2. Под номер 36: Поземлен имот с идентификатор 83106.501.990 (осем три едно нула шест точка пет нула едно точка девет девет нула), с площ 1020 (хиляда и двадесет) кв.м. по Кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед №РД-18-94/29.12.2009 г. на ИД на АГКК, Последно изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.02.2017 г., Адрес на поземления имот: с. Шейново, п.к. 6144, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: квартал: 70, парцел: XIV, при съседи: 83106.501.1229, 83106.501.989, 83106.501.1129, 83106.501.1228.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3373/19.01.2017 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. № 626/31.01.2017 г., акт 15, т. 3, н. д. 435.

Има изготвени актуални данъчна и пазарна оценки, както следва: 4 824,60 лв. и 14 230 лв.

С оглед изпълнение на програмата, кмета счита за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС.

В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.35, ал.1, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.43 и чл.81, ал.1 и ал.8 във вр. с чл.80, т.4 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък,

Р Е Ш И:

 

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на Глава шеста от Наредба №15 на ОбС-Казанлък, на общински имоти за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, както следва:

 

1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-713, кв. 66, с. Бузовград с обща площ 460 кв.м, по действащ ПР, одобрен със Заповед № 193/30.11.1983 г.; Кадастрален план одобрен със Заповед № 65/1971 г. при съседи: север - УПИ I-699, запад – улица, изток - УПИ II-700, юг – регул. граница.

Начална тръжна цена: 7 620 (седем хиляди шестстотин и двадесет) лв. без ДДС.

 

2. Поземлен имот с идентификатор 83106.501.990 (осем три едно нула шест точка пет нула едно точка девет девет нула), с площ 1020 (хиляда и двадесет) кв.м., по Кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед №РД-18-94/29.12.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.02.2017 г., Адрес на поземления имот: с. Шейново, п.к. 6144, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: квартал: 70, парцел: XIV, при съседи: 83106.501.1229, 83106.501.989, 83106.501.1129, 83106.501.1228.

Начална тръжна цена: 14 230 (четиринадесет хиляди двеста и тридесет) лв. без ДДС.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публични търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 25.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2021 г.