РЕШЕНИЕ
№ 489
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26

Относно: ОС_1182/19.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 3 бр. Поземлени имоти с идентификатор 35167.507.438, 35167.507.439 и 35167.507.393, гр. Казанлък, кв. "Казанлъшки минерални бани".


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че съгласно чл.8, ал.9 от ЗОС, Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2021 г. е била актуализирана като са допълнени три имота в Приложение №3 „Очаквани приходи от продажба на общински имоти – земи, по реда на Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък от продажба на земя в т.ч.“ намиращи се в кв. „Казанлъшки минерални бани“, гр. Казанлък.

С Решение № 417/27.04.2021 г., Общински съвет – Казанлък е утвърдил начални тръжни цени на имотите и е решил да се извършат продажбите чрез публични търгове по реда на Глава шеста от наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост. Със Заповед № 834/25.05.2021 г. на Кмета на Община Казанлък е открита процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване, като е определил 21.06.2021 г. за провеждане на търговете и втора дата: 19.07.2021 г.

На същото заседание, проведено на 27.04.2021 г. Общински съвет – Казанлък е одобрил проект на Подробен устройствен план в кадастрален район 507 на кв. „Казанлъшки минерални бани“ в регулационните граници на гр. Казанлък:

- План за улична регулация;

- План за регулация, с отреждане на квартали от №701 до №725 и на урегулирани поземлени имоти в тях всички с предназначение „за жилищни нужди и рекреационни дейности“.

Решението е обнародвано в ДВ, бр. 43 от 21.05.2021 г., т.е. то влиза в сила от 22.06.2021 г.

Поради тази причина процедурата за провеждане на търговете с явно наддаване за продажба на общинските имоти е прекратена със Заповед № 973/11.06.2021 г. на Кмета на Община Казанлък.

Изготвена е и актуализация на пазарните оценки на имотите, включени в Приложение № 3 на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на община Казанлък за 2021 г., приета с Решение № 291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, доп. с Решения №№ 382/25.03.2021 г., 417/27.04.2021 г. и 438/27.05.2021 г.

Под № 37: Поземлен имот с идентификатор 35167.507.438 (три пет едно шест седем точка пет нула седем точка четири три осем) с площ 1125 (хиляда сто двадесет и пет) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК; Последно изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 15.07.2021 г.; Адрес на поземления имот: гр. Казанлък, п. к. 6100, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); Предишен идентификатор: 35167.507.67; 35167.507.58; Номер по предходен план: 438, квартал: 717, парцел: IV; При съседи: 35167.507.444, 35167.507.430, 35167.507.439, 35167.507.437.

 

Със Заповед №1204/14.07.2021 г. на Кмета на Община Казанлък, вписана в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. рег. № 4787/14.07.2021 г., Акт № 23, том 17, дело № 3418, е определена Община Казанлък за собственик на новообразуван Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-438, разположен в устройствена зона „Ок“, квартал „Казанлъшки минерални бани“, гр. Казанлък.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 3202/03.02.2016 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №772/09.02.2016 г., акт 81, т. 3, н. д. 502. Съставен е нов Акт за частна общинска собственост № 4017/16.07.2021 г.

За имота са изготвени актуални данъчна и пазарна оценки, които са в размер съответно 11 314,10 лв. и 22 500 лв.

 

Под № 38: Поземлен имот с идентификатор 35167.507.439 (три пет едно шест седем точка пет нула седем точка четири три девет) с площ 1695 (хиляда шестстотин деветдесет и пет) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК; Последно изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 15.07.2021 г.; Адрес на поземления имот: гр. Казанлък, п. к. 6100, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); Предишен идентификатор: 35167.507.59; Номер по предходен план: 439, квартал: 717, парцел: V; При съседи: 35167.507.444, 35167.507.430, 35167.507.440, 35167.507.438.

Със Заповед №1205/14.07.2021 г. на Кмета на Община Казанлък, вписана в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. рег. № 4786/14.07.2021 г., Акт № 22, том 17, дело № 3417, е определена Община Казанлък за собственик на новообразуван Урегулиран поземлен имот (УПИ) V-439, разположен в устройствена зона „Ок“, квартал „Казанлъшки минерални бани“, гр. Казанлък.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 3203/03.02.2016 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. № 840/10.02.2016 г., акт 122, т. 3, н. д. 543. Съставен е нов Акт за частна общинска собственост №4018/16.07.2021 г.

За имота са изготвени актуални данъчна и пазарна оценки, които са в размер съответно 17 046,60 лв. и 33 900 лв.

 

Под № 39: Поземлен имот с идентификатор 35167.507.393 (три пет едно шест седем точка пет нула седем точка три девет три) с площ 5567 (пет хиляди петстотин шестдесет и седем) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК; Последно изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 15.07.2021 г.; Адрес на поземления имот: гр. Казанлък, п. к. 6100, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); Предишен идентификатор 35167.507.84; 35167.507.83; Номер по предходен план: 393, квартал: 716, парцел: III; При съседи: 35167.507.452, 35167.507.394, 35167.507.392, 35167.507.453.

Със Заповед №1206/14.07.2021 г. на Кмета на Община Казанлък, вписана в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. рег. №4788/14.07.2021 г., Акт № 24, том 17, дело № 3419, е определена Община Казанлък за собственик на новообразуван Урегулиран поземлен имот (УПИ) III-393, разположен в устройствена зона „Ок“, квартал „Казанлъшки минерални бани“, гр. Казанлък.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3198/03.02.2016 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №758/08.02.2016 г., акт 71, т. 3, н.д. 491. Съставен е нов Акт за частна общинска собственост №4018/16.07.2021 г.

За имота са изготвени актуални данъчна и пазарна оценки, които са в размер съответно 55 987.30 лв. и 111 350 лв.

С оглед изпълнение на програмата, кмета счита за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена, съответстваща на изготвената актуална към  момента пазарна цена.  

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договор за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

В хода на дебата вносителят прие предложението на Постоянната комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт, в проекта за решение след цитираните начални тръжни цени да се допълни текста „без ДДС“.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.35, ал.1, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.43 и чл.81, ал.1 и ал.8 във вр. с чл.80, т.4 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

I. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на Глава шеста от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък, за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на общински имоти, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.507.438 (три пет едно шест седем точка пет нула седем точка четири три осем) с площ 1125 (хиляда сто двадесет и пет) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 15.07.2021 г.; Адрес на поземления имот: гр. Казанлък, п. к. 6100, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); Предишен идентификатор: 35167.507.67; 35167.507.58; Номер по предходен план: 438, квартал: 717, парцел: IV; При съседи: 35167.507.444, 35167.507.430, 35167.507.439, 35167.507.437.

Начална тръжна цена: 22 500 лв. (двадесет и две хиляди и петстотин лева) без ДДС.

 

2. Поземлен имот с идентификатор 35167.507.439 (три пет едно шест седем точка пет нула седем точка четири три девет) с площ 1695 (хиляда шестстотин деветдесет и пет) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 15.07.2021г.; Адрес на поземления имот: гр. Казанлък, п. к. 6100, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); Предишен идентификатор: 35167.507.59; Номер по предходен план: 439, квартал: 717, парцел: V; При съседи: 35167.507.444, 35167.507.430, 35167.507.440, 35167.507.438.

Начална тръжна цена: 33 900 лв. (тридесет и три хиляди и деветстотин лева) без ДДС.

 

3. Поземлен имот с идентификатор 35167.507.393 (три пет едно шест седем точка пет нула седем точка три девет три) с площ 5567 (пет хиляди петстотин шестдесет и седем) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 15.07.2021г.; Адрес на поземления имот: гр. Казанлък, п. к. 6100, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); Предишен идентификатор 35167.507.84; 35167.507.83; Номер по предходен план: 393, квартал: 716, парцел: III; При съседи: 35167.507.452, 35167.507.394, 35167.507.392, 35167.507.453.

Начална тръжна цена: 111 350 лв. (сто и единадесет хиляди триста и петдесет лева) без ДДС.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т.I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 24.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2021 г.