РЕШЕНИЕ
№491
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26


Относно: ОС_1168/15.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена за продажба на: Поземлен имот с идентификатор 61056.501.421, с. Равда, общ. Несебър, с начална тръжна цена в размер на 985 800 лв., без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Приложение №3, Табл. „От продажба на земя, в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/26.11.2020 г. на Общински съвет - Казанлък, под № 13 е включен:

Поземлен имот с идентификатор 61056.501.421 с площ 5660 кв. метра по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-58/16.04.2008г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед: №КД-14-02-1374/15.10.2009 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – БУРГАС, адрес на Поземления имот: с. Равда, трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), Номер по предходен план: 527, квартал: 33.

За имота има съставен АОС №3160/16.11.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №9240/19.11.2015 г., акт №26, т.28.

През 2016 г. и 2017 г. Общински съвет – Казанлък е взел по две решения за извършване на продажба на имота, както и Кмета на Община Казанлък е издал заповеди, но търгове не са се провели поради липса на кандидати.

С Решение №774/28.05.2018 г. на ОбС-Казанлък и Заповеди №1037/22.06.2018 г., №1284/09.08.2018 г., №1502/20.09.2018 г. на Кмета на община Казанлък са обявени търгове с тайно наддаване за продажба на имота с начална тръжна цена – 1 089 536 лв. без ДДС по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък. Търгове не са проведени поради липса на кандидати.

През януари 2019 г. за имота са изготвени нови актуални данъчна и пазарна оценки, които са в размер, съответно: 35 324, 60 лв. и 1 088 754 лв. С Решение №997/28.03.2019 г. Общински съвет – Казанлък е взел решение за продажбата на имота с начална тръжна цена 980 000 лв. Решението на Общински съвет – Казанлък беше отменено от Административен съд Стара Загора, по жалба на Областния управител на Област Стара Загора. Решението по адм.д. №277/2019г. на АС Стара Загора беше обжалвано пред ВАС.

През януари 2020 г. за имота са изготвени нови актуални данъчна и пазарна оценки, които са в размер, съответно: 35 324, 60 лв. и 1 082 206 лв. С Решение №114/23.03.2020 г. Общински съвет – Казанлък е взел решение за продажбата на имота с начална тръжна цена 1 082 206 лв., Кмета на Община Казанлък е издала Заповед №562/28.04.2020 г. и Заповед №884/16.06.2020 г. за обявяване на търгове при начална тръжна цена – 1 082 206 лв. Търговете не са проведени поради липса на кандидати.

През 2021 г. за имота са изготвени нови актуални данъчна и пазарна оценки, които са в размер, съответно: 35 324, 60 лв. и 985 800 лв.

Считаме за целесъобразно да бъде организиран и проведен публичен търг за продажба на имота, при начална тръжна цена, определена по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС.

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договора за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.35, ал.1, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.43 и чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

І. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на Глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, на общински имот, както следва:

Поземлен имот с идентификатор 61056.501.421, площ 5660 кв. метра по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-58/16.04.2008г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-02-1374/15.10.2009 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – БУРГАС, адрес на Поземления имот: с. Равда, трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), Номер по предходен план: 527, квартал: 33, съседи: 61056.501.602; 61056.501.498; 61056.501.422; 61056.501.420.

Начална тръжна цена: 985 800 (деветстотин осемдесет и пет хиляди и осемстотин) лв. без ДДС.

 

. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичен търг за продажба на имота по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата му.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2021 г.