РЕШЕНИЕ
№493
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26


Относно: ОС_1175/16.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 7 900,00 лв, без ДДС при разпореждане с имот общинска собственост - земя с площ 568 кв. м, представляваща УПИ XII-249 в кв. 19 по действащ ПУП на с. Копринка, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация са постъпили Заявления с вх. №94-Т-2011-4/04.06.2021 г. и №94-Т-2011-4#2/07.07.2021 г. за закупуване на земя, частна общинска собственост от собствениците на законно построена върху нея жилищна сграда при условията на отстъпено право на строеж. Заявленията са подадени съответно от Теменужка Кадиева и Митко Кадиев, собственици на жилищната сграда, съгласно Нотариален акт №24, т.28, Дело №6769/31.12.1993 г. и Нотариален акт №17, т. 4, рег. №5189, Дело №491/21.12.2007 г., вписан в СВ-Казанлък с вх. рег. №10831/21.12.2007 г., Акт №159, т. 21, Дело №5637, стр. 63350. Жилищната сграда е построена върху УПИ ХII-249, с площ 568 кв. м в кв. 19 по действащ ПУП на с. Копринка, одобрен със Заповед №592/1979 г., при граници: север – УПИ ХІ-250, изток и юг–улици, запад–УПИ ХІІІ-251. За имота е съставен АЧОС №1234/23.04.2012 г., вписан в СВ-Казанлък с вх. №2690/11.05.2012 г., Акт 169, т. 8, н. Дело 1651, п. 41773.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти по заявления на физически или юридически лица за придобиване на земя от собствениците на законно построени сгради върху нея. Преписката се изготвя на основание чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда и чл.44, ал.3 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък.

Данъчната оценка на земята е 2 442,40 лв., съгласно Удостоверение №7404058680/05.07.2021 г. на Дирекция „Местни приходи”. Изготвената пазарна оценка с вх. №94-Т-2011-4#3/09.07.2021 г. от  оценител по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС  е  7 900,00 лв., без ДДС.  

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.8, ал.9, чл.41, ал.2, във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.44 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва: 

 

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№1234 от 23.04.2012 г.

Теменужка и Митко Кадиеви

7 900,00

Отстъпено право на строеж

УПИ ХII-249, с площ 568 кв. м в кв. 19 на с. Копринка

 

2. Определя пазарна цена в размер на 7 900,00 (седем хиляди и деветстотин) лева, без ДДС, за продажба на земя с площ 568 (петстотин шестдесет и осем) кв.м, представляваща Урегулиран поземлен имот ХII-249 (дванадесети за двеста четиридесет и девет) в кв.19 (деветнадесети) по действащия Подробен устройствен план на с. Копринка, одобрен със Заповед №592/1979 г., при граници: север – УПИ ХІ-250, изток и юг –  улици, запад –УПИ ХІІІ-251.

 

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор за продажба на имота по т.2 със заявителите, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Теменужка и Митко Кадиеви, с адрес - с. Копринка.

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                       (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2021 г.