РЕШЕНИЕ
№495
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26


Относно: ОС_1161/13.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 960,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя с площ 120 кв.м, в УПИ II-953, кв. 87 по действащ ПУП на с. Горно Черковище, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация e постъпило Заявление с вх. №94-И-1714-1 от 19.04.2021 г. от Ива Митова за доброволно прилагане на действащия Подробен устройствен план за УПИ II-953 в кв.87 на с. Горно Черковище, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №370/1990 г., с обща площ от 410 кв. м. Заявителят е собственик на дворно място с площ 290 кв. м, за което по действащия ПУП на с. Горно Черковище е отреден цитирания по-горе Урегулиран поземлен имот с неприложена улична регулация, съгласно Нотариален акт №66, том 4, рег. №3530, Дело №631/28.11.2019 г., вписан в Служба по вписванията - Казанлък с дв. вх. рег. №7641, вх. рег. №7643/28.11.2019 г., Акт №160, т.27, Дело №5693.

Община Казанлък притежава реална част – Незастроена  земя с площ 120 кв. м, при граници: север-улица; изток-УПИ ХX „За озеленяване“ и УПИ II-953; юг-УПИ II-953 и УПИ III-952 и запад-улица, представляваща реална част, придаваема към имот №953 при урегулирането му в Поземлен имот с режим на застрояване - Урегулиран поземлен имот II-953 в кв.87 по действащ Подробен устройствен план на с. Горно Черковище, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №370/1990 г., с обща площ от 410 кв. м, при граници: север-улица; изток-УПИ ХX „За озеленяване“; юг-УПИ III-952 и запад-улица, съгласно Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4007/22.06.2021 г., вписан в Служба по вписванията - Казанлък с дв. вх. рег. №4337, вх. рег. №4337/28.06.2021 г., Акт №112, т.15, н. д. 3085.

Данъчната оценка на общинската земя е 567,60 лв. по Удостоверение №7404058192 от 03.06.2021 г. на Дирекция „Местни приходи”. Изготвената пазарна оценка  от  оценител на недвижими имоти по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС е 960,00 лв., без ДДС.  

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС - Казанлък е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за прилагане на регулационните планове.

Преписката за прехвърляне на собствеността на общинския имот се изготвя на основание чл.35, ал.4, т.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с §22, ал.1, т.1, б. „б“  от ЗР на Закона за устройство на територията (ЗУТ) по реда и чл.46, ал.9 от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък.

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо Общински съвет - Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, чл.35, ал.4, т.2 и  чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.21 и §22, ал.1, т.1, б. „б“ от ЗУТ,

  

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

 

№4007 от 22.06.2021 г.

 

Ива Митова

 

960,00

 

УПИ

Реална част с площ 120 кв. м, придаваема към УПИ II-953, кв. 87 на

с. Горно Черковище

2. Определя пазарна цена в размер на 960,00 (деветстотин и шестдесет) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост – Незастроена земя с площ 120 (сто и двадесет) кв.м, при граници: север-улица; изток-УПИ ХX „За озеленяване“ и УПИ II-953; юг-УПИ II-953 и УПИ III-952 и запад-улица, представляваща реална част, придаваема към Имот №953 (деветстотин петдесет и трети) при урегулирането му в Поземлен имот с режим на застрояване - Урегулиран поземлен имот II-953 (втори за деветстотин петдесет и трети) в кв.87 (осемдесет и седми) по действащ Подробен устройствен план на с. Горно Черковище, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №370/1990 г., с обща площ от 410 (четиристотин и десет) кв. м, при граници: север-улица; изток-УПИ ХX „За озеленяване“; юг-УПИ III-952 и запад-улица.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор със заявителя, за прехвърляне собствеността на общинския имот по т.2, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за негова сметка.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Ива Митова, с адрес: с. Горно Черковище.

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29 .

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2021 г.