РЕШЕНИЕ
№496
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26

 

Относно: ОС_1155/08.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 10 500,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, частна общинска собственост в УПИ VI-766, с площ 700 кв.м, в кв. 74 с. Копринка, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Росица Милкова е подала заявление в Общинска администрация за закупуване на общинска земя, върху която, съгласно Нотариален акт №29, т.13, д. 2627 от 28.06.2018 г. на Служба по вписванията град Казанлък, е собственик на построената сграда. Земята е с площ 700 кв.м и представлява Урегулиран поземлен имот VI-766 в кв. 74 село Копринка, община Казанлък по ПУП, одобрен със Заповед №7/16.01.1989 г., за който е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3999/31.05.2021 година, вписан в Служба по вписванията гр. Казанлък с дв. вх. №3667, вх. рег. 3667/02.06.2021 г., акт 25, т.13, н. д. 2658. В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък, приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти - частна общинска собственост, по заявления на физически или юридически лица, собственици на законно построени върху тях сгради.

На основание чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл.44, ал.3 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък, продажбата се извършва от кмета на общината без търг или конкурс. Данъчната оценка на земята е 3 311,00 лева, съгласно Удостоверение №7404058149/28.05.2021 година на Дирекция „Местни приходи“, а пазарната оценка е 10 500,00 лева, без ДДС, изготвена от правоспособен оценител, по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС.

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо Общински съвет – Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.44 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък,

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2021 година, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход

(лева)

Предназначение

Описание на имота

3999/

2021 г.

Росица Милкова

10 500,00

За жилищно строителство

VI-766 с площ 700кв. м в квартал 74 село Копринка

 

2. Определя пазарна цена от 10 500,00 (десет хиляди и петстотин) лева, без ДДС, за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на построените върху нея сгради: Урегулиран поземлен имот VI-766 (шести за седем шест шест), с площ 700 кв.м, в кв.74 (седемдесет и четвърти), село Копринка, община Казанлък по ПУП, одобрен със Заповед №7/16.01.1989 г., при граници: североизток – улица, югоизток – УПИ VII-767,  югозапад –УПИ ХI-771, северозапад – УПИ V-765.

 

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Росица Милкова от град Стара Загора за продажбата на общинския имот по т.2 от настоящото решение. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – Росица Милкова.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Росица Милкова, адрес за кореспонденция: град Стара Загора.

Участвали в поименно гласуване 24 общински съветници, от които „За” 24.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                       (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2021 г.