РЕШЕНИЕ
№497
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26

 

Относно: ОС_1152/07.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 7 083,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, частна общинска собственост в УПИ I-20, с площ 787 кв.м в кв.25 по ПУП на с. Бузовград, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №94-Г-3458-2/27.05.2021 година от Георги Петков за закупуване на земя - частна общинска собственост. Съгласно представения Нотариален акт №127, т.19, Дело 5924/1997 г. заявителят е собственик на сгради, построени в Урегулиран поземлен имот I-20 с площ 787 кв.м в кв.25 по ПУП на село Бузовград, община Казанлък, област Стара Загора, одобрен със Заповед №65/1971 г., за който е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4005/22.06.2021 г., вписан в Служба по вписванията гр. Казанлък с дв. вх. №4213, вх. рег. 4213/24.06.2021 г., акт 21, т.15, н. д. 2984. В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък, приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти - частна общинска собственост, по заявления на физически или юридически лица, собственици на законно построени върху тях сгради. На основание чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл.44, ал.3 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък, продажбата се извършва от кмета на общината без търг или конкурс. Данъчната оценка на земята е 3 722,50 лева, съгласно Удостоверение №7404058191/03.06.2021 година на Дирекция „Местни приходи“, а пазарната оценка е 7 083,00 лева, без ДДС, изготвена от правоспособен оценител, по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС .

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет – Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.44 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък,

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2021 година, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход

(лева)

Предназначение

Описание на имота

 

4005/

2021г.

 

Георги Петков

 

7 083.00

За жилищно строителство

I-20 с площ 787 кв. м в квартал 25 село Бузовград

 

2. Определя пазарна цена от 7 083,00 (седем хиляди осемдесет и три) лева, без ДДС, за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на построените върху нея сгради: Урегулиран поземлен имот (УПИ) I-20 (първи за двадесет) с площ 787 (седемстотин осемдесет и седем) кв.м в кв.25 (двадесет и пети) по ПУП на село Бузовград, община Казанлък, област Стара Загора, одобрен със Заповед №65/1971 г., при граници: север и изток - улици, юг-УПИ VI-18, юг-УПИ II-19.

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Георги Петков от град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, за продажбата на общинския имот по т.2 от настоящото решение. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – Георги Петков.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Георги Петков с адрес за кореспонденция: град Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 22 общински съветници, от които „За” 22.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2021 г.