РЕШЕНИЕ
№498
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26


Относно: ОС_1174/16.07.2021 г. -Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно отказ за прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване от община Казанлък на 771/836 идеални части от Поземлен имот №35167.503.9216, с площ 836 кв.м, местност "Старите лозя" по КККР на гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „С писмо вх. №194-М-8822-1#5/13.07.2021 г. Златилиян Петков и Маринчо Петков са направили предложение Община Казанлък да закупи притежаваните от тях части от съсобствен с общината имот, на цена от 70 000,00 лева. Имотът се намира в местност „Старите лозя“ в град Казанлък, за част от която с Решение №141/23.03.2020 г. на Общински съвет Казанлък беше одобрен Подробен устройствен план по реда на чл.16 от Закона за устройство на територията. След издадената Заповед №412/18.03.2021 година на Кмета на общината за индивидуализиране на имот, вписана в Служба по вписванията град Казанлък с дв. вх. рег. №2172/05.04.2021 г., акт 23, т.8, н.д. 1501, заявителите и техни роднини - Мадлена Стоянова, Кирил Дикранов, Златилиян Петков и Маринчо Петков, са собственици на 771/836 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9216 с обща площ 836 кв.м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, представляващ УПИ IX-9216 в кв. 469 по действащия ПУП, а Община Казанлък притежава 65/836 идеални части в имота. За общинската част е съставен Акт за частна общинска собственост №3982/13.04.2021 г., вписан в Служба по вписванията в град Казанлък с дв. вх. рег. 2999/10.05.2021 г., вх. рег. №2999, акт 168, т. 10, н. д. 2084. 

Съобразно чл.33, ал.1 от Закона за собствеността собствениците могат да продадат такъв имот на трето лице само след като го предложат за изкупуване на общината и представят на нотариус писмен отказ, в който се посочват условията, при които е било предложено изкупуването. На основание чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.5 от Наредба №15 за реда за придобиване, управление разпореждане с общинско имущество на ОбС-Казанлък, възмездно придобиване на право на собственост се извършва след решение на общинския съвет.

В бюджета на Община Казанлък за 2021 година не са заложени средства за изкупуване на имоти и във връзка с изложеното дотук и за да не бъдат нарушавани правата на собствениците.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.33 от Закона за собствеността, във връзка с чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.5 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

Р Е Ш И:

 

Отказва изкупуване на 771/836 (седемстотин седемдесет и един към осемстотин тридесет и шест) идеални части от Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9216 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет две едно шест) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, с обща площ 836 (осемстотин тридесет и шест) кв.м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), при граници: ПИ с идентификатори: 35167.506.9635 (ул. „Олимпиада“), 35167.503.9212, 35167.503.9211, 35167.503.9217, представляващ Урегулиран поземлен имот IХ-9216 (девети за девет две едно шест) в кв. 469 (четири шест девет), устройствена зона „Жм1“ по Подробен устройствен план (ПУП) на град Казанлък, одобрен с Решение №141, взето на заседание на 23.03.2020 г. на Общински съвет Казанлък, протокол №7, на предложената от собствениците му цена от 70 000,00 (седемдесет  хиляди) лева.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Златилиян Петков, гр. Пловдив и Маринчо Петков, гр. София.

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2021 г.