РЕШЕНИЕ
№499
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26


Относно: ОС_1183/19.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отдаване под наем на общински имот - част от покривно пространство на сградата на кметството на с. Енина, за срок от 10 години с начален месечен наем в размер на 650 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление от „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД за сключване на договор за наем на част от покривно пространство на сградата на кметството в с. Енина за разполагане на електронно – съобщителни съоръжения. Необходимо е стартиране на процедура, тъй като договора сключен с „ЦЕТИН БЪГАРИЯ“ ЕАД изтича през месец август 2021 г. По силата на Договор за наем от 01.08.2016 г. са изградили върху част от покривното пространство на сградата на кметството в с. Енина базова станция. С цел запазване на инсталираното оборудване и осигуряване на качествено покритие на мрежата на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД на територията на община Казанлък, на основание чл.30, ал.5 и чл.19, ал.1 от новия Закон за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура, изразяват желание за наемане на използваната площ за електронно – съобщителното съоръжение за нов максимално допустим законов срок от 10 години.

В Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Приложение №8, Позиция №11 е включен общински обект, част от покривно пространство на сградата на кметството в с. Енина за разполагане на електронно – съобщителни съоръжения, с обща площ от 53,75 кв.м, в т.ч. /42.25 кв.м за разполагане на мачта с антена и 11,50 кв.м – стая за оборудване на базовата станция. По смисъла на ЗОС, имотът представлява част от имот публична общинска собственост, за който е съставен АПОС №463/14.03.2017 г. Месечната наемна цена е в размер на 650,00 /шестстотин и петдесет лв. без  ДДС/, достигната от предходен търг и сключен договор за наем.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.30, ал.5 и чл.19, ал.1 от Закон за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура,

Р Е Ш И:

 

І. Да се сключи договор за наем на част от покривно пространство на сградата на кметството в с. Енина за разполагане на електронно – съобщителни съоръжения, с обща площ от 53,75 кв.м, в т.ч. /42.25 кв.м за разполагане на мачта с антена и 11,50 кв.м – стая за оборудване на базовата станция, за който е съставен АПОС №463/14.03.2017 г. за срок от 10 години.

II. Определя месечен наем в размер на 650,00 лв. без ДДС.

III. Оправомощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по т. I и т. II. от настоящото решение.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. София.

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2021 г.