РЕШЕНИЕ
№500
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26


Относно: ОС_1184/19.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публични търгове за отдаване под наем за срок от 5 години на общински обекти в с. Горно Изворово и с. Бузовград, общ. Казанлък, включени в Годишната програма за 2021 г. и определяне на начални тръжни цени.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация са постъпили заявления за отдаване под наем на общински обекти, както следва:

1. Заявление с вх. №36-0-5/16.07.2021 г. от „Български пощи“ ЕАД за наемане на помещение – стая, находящо се на първи етаж в кметство с. Горно Изворово. Дейността, която ще се извършва в обекта е обслужване на клиентите на „Български пощи“ ЕАД.

Общински обект - стая, с площ от 25,00 кв. м, находяща се в кметството на село Горно Изворово, община Казанлък. Включен е в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2021 година, приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС – Казанлък, с Позиция №31, Приложение №8. По смисъла на ЗОС, имотът представлява част от имот публична общинска собственост, за който е съставен АОС №16/06.11.2007 г. Общинска администрация предлага начална месечна наемна цена в размер на 67,00 лв. /шестдесет и седем лева/, без ДДС,  изчислена съгласно чл.66, ал.1, т. IV от Наредба №15 за „Средства за настаняване и обекти за услуги и производство“ в места от VII функционален тип. Отдаването под наем на обекта, ще доведе до поемане на разходите по поддръжка от наемателя и повишаване на приходите в общинския бюджет. Отдаването под наем на стая на първия етаж на кметството е с цел по-доброто и удобно обслужване на възрастните хора в селото. 

2. Заявление с вх. №68-7218-1/08.04.2021 г. от „ЗЮЛ МАР“ ООД за наемане на помещение под наем – част от училищен стол, находящ се ОУ „Васил Левски“ в с. Бузовград. Дейността, която ще се извършва в обекта е с цел производство на сладкарски изделия.

Общински обект – ученически стол в ОУ “Васил Левски“, находящ с в с. Бузовград, с площ 150 кв.м, включен в ГПУРИИОС за 2021 г., с Позиция №58 на Приложение №9, имотът представлява част от имот публична общинска собственост, за който е съставен АПОС №538/23.09.2002 г. Ученическият стол е неизползваем от училището, нуждае се от ремонт, които ще бъде за сметка на наемателя.

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договори ще доведе до поемане на разходите им по поддръжка от наемателите и приходи в общинския бюджет.

Съгласно чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост могат да се отдават под наем след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс за срок до 10 години след решение на Общинския съвет.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.18, ал.1, т.1, чл.81, ал.1, във връзка с чл.80, т.1 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Казанлък,

 

Р Е Ш И:

I. Да се проведат публични търгове за отдаване под наем по реда на Глава VI от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, за срок от 5 години на общински обекти:

1. Общински обект, представляващ стая на първи етаж в сградата на кметство с. Горно Изворово, община Казанлък с площ от 25,00 кв.м, част от застроен имот публична общинска собственост представляващ двуетажна сграда, със застроена площ 215,00 кв. м, построена в УПИ VI – „за кметство“, кв. 24, село Горно Изворово, с Позиция №31 от Приложение №8 от ГПУРИОС за 2021г., за който е съставен АПОС №16/30.10.2007 г.

2. Общински обект, представляващ част от ученически стол в ОУ “Васил Левски“, находящ с в с. Бузовград, с площ 150 кв.м, включен в ГПУРИИОС за 2021 г., с Позиция №58 на Приложение №9, за който е съставен АПОС №538/23.09.2002 г.

 

II. Определя начална тръжна наемна цена:

1. За обекта по т.1 начален месечен наем в размер на  67,00 лв. без ДДС.

2. За обекта по т.2 начален месечен наем в размер на 180,00 лв. без ДДС.

III. Оправомощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на публичните търгове при спазване изискванията на гл. VI от Наредба №15 на ОбС – Казанлък, както и сключването на договори със спечелилите участници.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2021 г.