РЕШЕНИЕ
№502
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26


Относно: ОС_1165/15.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработка на ПУП - план за застрояване за част от 10 дка от Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 38563.13.191, с начин на трайно ползване НТП "нива" с площ от 31,739 дка, местност "Адалъка" в землище с. Копринка, общ. Казанлък, с цел промяна НТП на същия за "обществено обслужване, търговия, спорт и атракции и други допълващи функции" ведно със схеми и/или парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура. 2. Одобряване на задание, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-Х-41-2/09.07.2021г. от Христомир Генчев с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатор 38563.13.191 от 31 739 кв.м, с начин на трайно ползване НТП „нива“ в местност „Адалъка“, територията на землище Копринка при граници и съседи и НТП: 38563.13.64-„път от републиканската мрежа“, държавна публична собственост; 38563.888.9001-“нас. място вт. улица“-публична общинска собственост, 38563.13.190-„за др. вид производствен и складов обект“, частна собственост, 38563.10.41-„път от републиканската пътна мрежа“, държавна публична собственост и 38563.12.37-„селскостопански горски, ведомствен път“, общинска публична собственост.

С ПУП се цели промяна начина на трайно ползване от „нива“ в за „обществено обслужване, търговия, спорт и атракции и други допълващи функции“. Местоположението на имотът е на север от строителните граници на село Копринка.

Инвестиционното намерение не противоречи на зоната от ОУП на Община Казанлък, в която попада Поземления имот – Смф1- смесена многофункционална зона – разновидност 1 (със следните показатели за застрояване: до 70% плътност на застрояване, 2.5 коефициент на интензивност, 30% минимално озеленяване и до 10 м макс. кота корниз). Транспортен достъп може да се осъществи чрез ПИ 38563.13.64 който по КККР е отразен като път от републиканската пътна мрежа, а в ОУП е общинска пътна мрежа. Намеренията на възложителя са да смени предназначението на част от Поземления имот с площ около 10 дка за което е изготвена скица – проект с координати на границите на поземления имот. 

В заданието е посочено, че инвестиционните намерения на възложителя са да изгради крайпътен комплекс включващ магазини и складове за промишлени стоки, за строителни материали и /или градински център, базари, крайпътен хотелски комплекс, паркинги, ритейли парк със заведения, магазини, бензиностанция и станция на ток.

За ПИ с идентификатор 38563.13.190 са одобрени Подробни устройствени планове - План за застрояване и парцеларни планове – Заповед №547 от 15.04.2019 г. на кмета на община Казанлък.

Представено е писмо от РИОСВ №КОС-01-2843(2) от 10.06.2021 г., с което се удостоверява, че е необходимо провеждане на процедура по оценка на съвместимостта на планове, програми и проекти и преценка на вероятната степен на въздействието върху околната среда.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 и ал.7 във вр. с ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

1. Разрешава възлагане на изработване на Подробен устройствен план -  план  за застрояване за част от около 10 дка от Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 38563.13.191, с начин на трайно ползване (НТП) „нива“ с площ от  31,739 дка, местност „Адалъка“ при граници и съседи 38563.13.64, 38563.888.9001, 38563.13.190, 38563.10.41 и 38563.12.37 в землище село Копринка с цел промяна НТП на същия за „обществено обслужване, търговия, спорт и атракции и други допълващи функции“ в едно със схеми и/или парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура.

 

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Христомир Генчев  –  гр. Казанлък.

 

Участвали в гласуване 25 общински съветници, от които „За” 24.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                       (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2021 г.