РЕШЕНИЕ
№503
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26


Относно: ОС_1138/18.06.2021 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №969/11.06.2021 г. с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработването на ПУП - план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлени имоти с идентификатори 83199.25.307 и 83199.25.316 по КККР на гр. Шипка; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило заявление от Димитрина Янкова, с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлени имоти с идентификатори 83199.25.307 и 83199.25.316 по КККР на гр. Шипка, с цел обединяване на имотите и промяна на начина на трайно ползване: от „за стопански двор“ в „за производствени и складови дейности“.

Площадката, избрана за реализиране на инвестиционното намерение, попада в землището на гр. Шипка, в бившия Стопански двор.

Поземлен имот с идентификатор 83199.25.307 е с площ 1184 кв.м., с НТП: за стопански двор, с трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 9.  В имота има селскостопанска сграда на 1 етаж с площ 377 кв.м.

Поземлен имот с идентификатор 83199.25.316 е с площ 1109 кв.м., с НТП: за стопански двор, с трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 9.  В имота има селскостопанска сграда на 1 етаж с площ 378 кв.м.

Съгласно данните от Заданието за проектиране, инвестиционното намерение на Възложителя е: да изгради Агроцентър с агроаптека. За реализиране на инвестиционното намерение е необходимо двата имота да се обединят. Обединяването може да се извърши с ПУП - план за застрояване. Заданието включва и изработване на парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура.

Транспортният достъп до имота ще бъде от общински път ПИ 83199.25.229 - с НТП: селскостопански, горски, ведомствен път. Електрозахранването и водоснабдяването ще се извършат както бъде указано от съгласувателните писма на експлоатационните дружества.

Имотите попадат в Смесена многофункционална зона, разновидност 1 /Смф 1/ съгласно ОУП на община Казанлък. Инвестиционното намерение е в съответствие с допустимите дейности в тази зона. Предвидените в заданието показатели за застрояване: макс. Пл. застр.= 70%, макс. Кинт = 2,5, мин. Пл.озел. = 30%, максимална височина до 10 м, са в съответствие с градоустройствените параметри на зоната.

Извън границите на урбанизираните територии застрояване може да се извърши съгласно чл.59, ал.1 от ЗУТ при спазване предвижданията на действащ ОУП, и въз основа на влязъл в сила план за застрояване.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии се дава с решение на Общинския съвет, по предложение на кмета на общината.   

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет с разрешението одобрява и заданието, съставено от Възложителя.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 и ал.7, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлени имоти с идентификатори 83199.25.307 и 83199.25.316 по КККР на гр. Шипка, с цел обединяване на имотите и промяна на начина на трайно ползване: от „за стопански двор“ в „за производствени и складови дейности“, при съседи: ПИ  83199.25.305 - вид собств. частна обществени организации, вид територия Земеделска, НТП За стопански двор, ПИ 83199.25.229 - Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, ПИ 83199.25.226 -  Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За местен път, ПИ 83199.25.319 -  Държавна частна, вид територия Земеделска, НТП За стопански двор.

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Димитрина Янкова, адрес: гр. Шипка.

Участвали в гласуване 29 общински съветници, от които „За” 28.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2021 г.