РЕШЕНИЕ
№504
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26


Относно: ОС_1148/05.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - външно електрозахранване на Поземлен имот с идентификатор 27499.127.11 по Кадастралната карта на с. Енина, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-В-3348-2/09.06.2021 г. от Василка Георгиева с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура на разпределителни ел. провод – ниско напрежение на територията на землище Енина, община Казанлък за захранване на Поземлен имот с идентификатор 27499.127.11 - „нива“ от 1.612 дка, местност „Тумбова чешма“ при граници: 27499.127.3 27499.127.12, 27499.127.10, 27499.127.2 - „ниви“ и 27499.128.95 - „селскостопански, горски ведомствен път“.

Съгласно ОУП имота попада в зона за  Смф-1 „смесена многофункционална зона“.

Проекто-трасето на ел.кабел преминава през следните Поземлени имоти: 40292.102.33, 40292.102.34 в землище Крън и 27499.123.11,27499.128.95 в землище Енина с приблизителна дължина 294.11 м извън регулацията и 6.6 м в регулацията на гр. Крън по улица между осови точки 191 и 195.

Присъединяването на обекта към разпределителната мрежа на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, съгласно тяхно Становище №4450501/22.02.2021 г. е стълб №206 в уличната регулация на гр. Крън от мрежа НН на извод Г, захранени от трафопост “ТП3Крън“, извод СН “Крън“, подстанция „Хидравлика“. Издадено е разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение “фургон“ №4/27.01.2021 г. Собственичката на Поземления имот е регистрирана като „земеделски производител“ и е изградила два броя оранжерии за производството в тях е необходима и охрана.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5, ал.7 във вр. с ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава възлагане на изработване на Подробен устройствен план – външно електрозахранване на имот с идентификатор 27499.127.11 - „нива“ при граници: 27499.127.3, 27499.127.12, 27499.127.10, 27499.127.2 с НТП - „ниви“ и 27499.128.95 с НТП - „селско стопански, горски ведомствен път“ по кадастралната карта на село Енина. Трасето преминава през ПИ с идентификатори в землище гр. Крън: 40292.102.33, 40292.102.34 и в землище село Енина: 27499.123.11, 27499.128.95, всички с НТП - “за селскостопански, горски ведомствен път“.

 

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Василка Георгиева - гр. Крън.

Участвали в гласуване 28 общински съветници, от които „За” 27.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2021 г.