РЕШЕНИЕ
№505
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26


Относно: ОС_1178/19.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №38563.4.2 - с НТП "Нива", с площ от 2,499 дка, местност "Харманите" по КККР на с. Копринка, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За производствено - складови дейности и допълващите ги административни, търговски, обслужващи сгради и съоръжения"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №168-5424-1#2/11.05.2021г. от  Емил Узунов, в качеството си на управител на „МОНАМУР 6“ ООД ЕИК 203298436 в качеството си на собственик на имота, с искане за издаване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №38563.4.2 – с НТП “Нива”, местност „Харманите“, с площ от  2,499 дка по КККР на с. Копринка, одобрени със Заповед №РД-18-966 от 22.12.2017 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 38563, община Казанлък.

Инвестиционното намерение на възложителя е да промени предназначението и начина на трайно ползване на Поземления имот от „Нива“, в „За производствено-складови дейности и допълващите ги административни, търговски, обслужващи сгради и съоръжения“, с цел изграждане на склад за съхранение на метални конструкции за сгради. Имотът се намира на север от границите на урбанизираната територия на с. Копринка, с граници: север - ПИ 38563.4.1, изток - ПИ 38563.4.4, юг - ПИ 38563.4.3, запад - ПИ 38563.155.30.

Съгласно Общия устройствен план на Община Казанлък е видно, че имота попада в предимно производствена зона – разновидност 1 (Пп1), като в териториите от устройствената зона, ситуирани около входно-изходните артерии на гр. Казанлък в направления яз. Копринка и отклонението от главния път (I-6) към яз. Копринка (около общински път SZR 1066) не се допускат дейности, сгради и съоръжения, свързани с авторемонти; продажба, складиране и съхранение на употребявани авточасти, на стари МПС, на отпадъци от черни и цветни метали; автоморги и всички дейности, свързани с използването на стари МПС и поддръжката им.

Проектните показатели за свободното застрояване в зона Пп1 са: до 10 м височина кота корниз, плътност на застрояване до 60%, коефициент на интензивност 1,5 и 20% минимална площ за озеленяване.

Заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ – Стара Загора с предоставено Писмо №КОС-01-1122/16.03.2021г., като за инвестиционното предложение не е необходимо мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС или решение по оценка на въздействието върху околната среда.

Транспортният достъп до Поземления имот ще се осъществи през Имот №38563.155.30 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ по КККР на с. Копринка, одобрен със Заповед №РД-18-966/22.12.2017 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 38563.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за разрешение изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии се дава с разрешение на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, по чл. 125 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5, ал.7 във връзка с ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

1. Разрешава възлагане на изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №38563.4.2 (при граници и съседи: север - ПИ 38563.4.1, изток - ПИ 38563.4.4, юг - ПИ 38563.4.3, запад - ПИ 38563.155.30) - с НТП “Нива”, местност „Харманите“, с площ от 2,499 дка по КККР на с. Копринка, одобрени със Заповед №РД-18-966 от 22.12.2017 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 38563, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в „За производствено - складови дейности и допълващите ги административни, търговски, обслужващи сгради и съоръжения“, като при бъдещо проектиране в териториите от устройствена зона-Пп1, ситуирани около входно-изходните артерии на гр. Казанлък в направления яз. Копринка и отклонението от главния път (I-6) към яз. Копринка (около общински път SZR 1066) не се допускат дейности, сгради и съоръжения, свързани с авторемонти; продажба, складиране и съхранение на употребявани авточасти, на стари МПС, на отпадъци от черни и цветни метали; автоморги и всички дейности, свързани с използването на стари МПС и поддръжката им.

 

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Емил Узунов, като управител на „МОНАМУР 6“ ООД, в качеството си на заявител, представляван от Пенка Калинкова, в качеството на пълномощник.

Участвали в гласуване 28 общински съветници, от които „За” 23.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2021 г.