РЕШЕНИЕ
№506
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26


Относно: ОС_1166/15.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработването на ПУП - план за застрояване, план-схеми за електрозахранване, водопровод и транспортен достъп и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 83199.20.24 по КККР на гр. Шипка, общ. Казанлък, местност "До село-запад". 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-Х-594-2/15.06.2021г. от Христина Георгиева, с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване и план - схеми за елементи на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 83199.20.24 по КККР на гр. Шипка, местност „До село-запад“, с цел промяна на предназначението на земеделската земя в урбанизирана територия - „за обществено обслужване, търговия и жилище за постоянно обитаване“.

Извън границите на урбанизираните територии, застрояване може да се извърши съгласно чл.59, ал.1 от ЗУТ въз основа на влязъл в сила Подробен устройствен план и след промяната на предназначението на земята.

Поземлен имот с идентификатор 83199.20.24 е с площ 1 071 кв.м, с НТП - нива, категория на земята - 9, с трайно предназначение на територията - земеделска, при съседи: ПИ 83199.20.11, ПИ 83199.20.14, ПИ 83199.20.15 - ниви, ПИ 83199.20.206 – селскостопански път и ПИ83199.888.9901 – населено място – град Шипка.  Намира се западно от гр. Шипка,  между жилищната урбанизирана територия на града и главен път III клас Казанлък – Габрово,  и граничи с населеното място.

Съгласно данните от Заданието за проектиране, инвестиционното намерение на Възложителя е след промяна на предназначението на земеделската земя да изгради сгради за обществено обслужване, търговия и жилище за постоянно обитаване.

Имотът попада в Смесена многофункционална зона, разновидност 1 /Смф 1/ съгласно ОУП на община Казанлък. Инвестиционното намерение е в съответствие с допустимите дейности в тази зона. Предвидените в заданието устройствени показатели за застрояване са в съответствие с градоустройствените параметри на зоната:  ниско свободно застрояване с височина до 10м, максимална плътност на застрояване - 70%, максимална интензивност на застрояване - 2,5, минимална озеленена площ - 30%.

Транспортният достъп до имота ще бъде от общински път ПИ 83199.20.206 с НТП - селскостопански, горски, ведомствен път. Захранването с ток ще се извърши от преминаващ на близо електропровод, или както бъде указано от електроразпределителното дружество. Захранването с вода може да се извърши от обществено водоснабдяване на ВиК мрежа. Отпадъчните води ще са от битов характер и ще се отвеждат в изгребна яма. Заданието включва и необходимост от изработване на парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура, в съответствие със схемите, които се изработват едновременно ПУП- ПЗ.

На основание чл.125, ал.8 от ЗУТ не е необходимо съгласуване на инвестиционното предложение с РИОСВ – Стара Загора за определяне на необходимите процедури по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие и Министерството на културата, тъй като то не попада в Приложение 1 към чл.92, т.1 и Приложение 2 към чл.93, ал.1, т.1 на ЗООС, имота не попада в защитени територии и предвижданията на ПУП-ПЗ са в съответствие с предвижданията на ОУП на Община Казанлък.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план на Поземлен имот извън границите на урбанизираните територии се дава с решение на Общинския съвет, по предложение на кмета на общината. План-схемите за водоснабдяване, канализация, електроснабдяване и транспортен достъп придружават ПУП съгласно чл.108, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет с разрешението одобрява и заданието, съставено от Възложителя.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 и ал.7, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване,  план- схеми за електрозахранване, водопровод и транспортен достъп и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 83199.20.24 по КККР на гр. Шипка, местност „До село-запад“, при съседи: ПИ 83199.20.24, ПИ 83199.20.15, ПИ 83199.20.10, ПИ 83199.20.206, ПИ 83199.888.9901.

 

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Христина Георгиева адрес: гр. Казанлък - заявител.

Участвали в гласуване 29 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2021 г.