ПОКАНА № 28

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1 и чл.39а, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 30.09.2021 г. от 09:30 часа, чрез видеоконферентна връзка и ще бъде излъчено на сайта на ОбС Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_1257/14.09.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма за 2021 г., в частта на Приложения №№ 1, 4, 5, 10, и 13.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_1225/10.08.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Казанлък към 31.12.2020 г. и средства от Европейския съюз заедно с одитирания отчет и одитно становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на общината за 2020 година и приемане на Годишния отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг за 2020 година. С писмо №ОС-1236/01.09.2021 г., вносителят прилага протокол от публичното обсъждане на Отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_1261/16.09.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на общински театър ”Любомир Кабакчиев” за безвъзмездно управление за срок от 5 години на общински обект ”Аляолувата къща”, находяща се в гр. Казанлък, ул. ”19-ти февруари” №9.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_1237/03.09.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - разпределителен газопровод за захранване на Поземлен имот с идентификатор 63570.70.2 с обща проектна дължина 1915,4 м. в землището на с. Ръжена, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_1250/10.09.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прилагане на действащ Подробен устройствен план за УПИ I-101, кв. 11 на с. Горно Черковище, общ. Казанлък и определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_1208/04.08.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - план за застрояване и схеми за Ел и ВиК захранване за Поземлен имот №35167.150.831- с НТП ”Изоставена нива”, местност ”Старите лозя” с площ от 1,490 дка по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в ”За вилно застрояване”; 2. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - парцеларен план на пътна връзка, осигуряваща достъп до имота; 3. Одобряване на задание, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_1252/13.09.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно ремонт на четвъртокласната пътна мрежа на община Казанлък през 2021 г., на стойност 200 000 лв.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_1240/03.09.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №30 за движението на превозните средства на територията на Община Казанлък. С писмо с вх. №ОС-1268/20.09.2021 г., вносителят прилага документ удостоверяващ датата на публикуване на измененията в Наредба №30.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_1234/31.08.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за издаване разрешително за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване за имоти, находящи се в с. Шейново и гр. Шипка, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_1230/25.08.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на План за действие на община Казанлък в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2021-2023 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_1255/14.09.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за построяване на 52 броя надземни гаражни клетки в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.305, кв. 32, гр. Казанлък. Допълва се състава на Комисията: Емил Недялков.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_1262/16.09.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно премахване на сграда частна общинска собственост с идентификатор 35167.502.3963.1 с административен адрес - гр. Казанлък, ул. ”Антон Страшимиров” №14.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_1265/17.09.2021 - Доклад от Ахмед Мехмед - за Кмет на Община Казанлък оправомощен със Заповед №1634/15.09.2021 г. на Кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 г. на общински обект заведение за обществено хранене ”Кулата”, находящ се в подблоково пространство на ул. ”Старозагорска” №2, гр. Казанлък, с обща площ от 228,95 кв.м. Допълва се състава на Комисията: Джамал Папарланов.
Вносител: Ахмед Мехмед - за Кмет на Община Казанлък оправомощен със Заповед №1634/15.09.2021 г. на Кмета на общината
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_1243/07.09.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно именуване на улица с името ”Радослав Петков”, представляваща част от ул.”8-ми януари”, южно от квартали 119, 120, 121 и 122 по плана на с. Енина, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_1210/04.08.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно поставяне на паметни плочи на Васил Левски и Христо Ботев в с. Голямо Дряново, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_1244/08.09.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК на нежилищен имот: Поземлен имот с идентификатор 27499.223.531, с площ от 469 кв.м. по КККР на с. Енина, общ. Казанлък. Допълва се състава на Комисията с двама общински съветници: Пламен Стайков и Чавдар Ангелов.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_1258/14.09.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 3 бр. Поземлени имоти с идентификатори 35167.503.9369, 35167.503.9399 и 35167.503.9419, местност ”Старите лозя”, гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_1260/16.09.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем за срок от 10 години по реда на Глава VI от Наредба №15 на ОбС, представляващ общински обект ”Рибарник”, находящ се в местност ”Калуткини череши” в землището на с. Черганово, общ. Казанлък, с начална тръжна цена 1292,00 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_1239/03.09.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 290,00 лв. без ДДС при учредяване на допълнително право на строеж върху земя, частна общинска собственост в УПИ XI-86, кв. 42 в с. Ръжена, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_1229/24.08.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_1233/26.08.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 990,00 лв. без ДДС при учредяване на възмездно право на пристрояване към Самостоятелен обект в сграда, построена върху земя, частна общинска собственост в УПИ I, кв. 146 по ПУП на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_1264/17.09.2021 - Доклад от Ахмед Мехмед - за Кмет на Община Казанлък оправомощен със Заповед №1634/15.09.2021 г. на Кмета на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - Парцеларен план на пътни връзки за транспортен достъп върху части от ПИ с идентификатор 35167.17.213 ”полски път”, в землището на гр. Казанлък; 2. Одобряване на общо задание, съставено от Възложители; 3. Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението върху части от посочения имот.
Вносител: Ахмед Мехмед - за Кмет на Община Казанлък оправомощен със Заповед №1634/15.09.2021 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_1253/14.09.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - външно електрозахранване на имот с идентификатор 83199.126.9 с НТП ”етерично-маслодайна култура”, територия ”земеделска” по Кадастрална карта на гр. Шипка, общ. Казанлък; 2. Одобряване на задание, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_1235/31.08.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработкатa на ПУП - план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 06848.22.22, с начин на трайно ползване ”Нива” с площ от 1271 кв. м., местност ”Зад Тунджа” по КККР на с. Бузовград, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението на имота в ”За производствено-складови дейности и паркинг”; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_1242/07.09.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработка на проект за ПУП план - план за застрояване и парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура за Поземлен имот №68446.39.31 - с НТП ”Нива”, с площ 1,000 дка по КККР на с. Средногорово, местност ”Златна ябълка”, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в ”Къща за гости и жилище”; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

26. ОС_1249/09.09.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно доброволно прилагане на ПУП - план за регулация по отношение на УПИ 821,832, кв. 69 по плана на с. Шейново, представляващ част от Поземлен имот с идентификатор 83106.501.1294 по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

27. ОС_1251/13.09.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработка на проект за ПУП план - план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №06848.22.24 - с НТП ”Нива”, с площ от 5,558 дка по КККР на с. Бузовград, местност ”Зад Тунджа”, с цел промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имота в ”За производствени и складови дейности”; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 474 От дата: 24.09.2021 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК