РЕШЕНИЕ
№533
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28


Относно: ОС_1242/07.09.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработка на проект за ПУП план - план за застрояване и парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура за Поземлен имот №68446.39.31 - с НТП "Нива", с площ 1,000 дка по КККР на с. Средногорово, местност "Златна ябълка", общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "Къща за гости и жилище"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-Л-887-1/29.07.2021 г. от Лиляна Алагенова в качеството си на собственик на имота, с искане за издаване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №68466.39.31 - с НТП “Нива”, с площ от 1,000 дка по КККР на с. Средногорово, одобрен със Заповед №РД-18-967 от 22.12.2017 г. на областен управител на област Стара Загора, ЕКАТТЕ: 68466, община Казанлък.

Инвестиционното намерение на възложителя е да промени предназначението и начина на трайно ползване на поземления имот от „Нива“ в „Къща за гости и жилище“, с цел изграждане на къща за гости и жилищна сграда за временно обитаване. Имотът се намира южно от с. Средногорово, с граници: север – ПИ 68466.39.30, изток- ПИ 68466.39.105, 68466.39.34, юг – ПИ 68466.39.32, запад – ПИ 68466.39.32.

Съгласно Общия устройствен план на Община Казанлък е видно, че имота попада в смесена многофункционална зона – разновидност 1 (Смф1), като предложението не противоречи на предвижданията на плана.

Проектните показатели за свободното застрояване в зона Смф1 са: до 10,0 м височина кота корниз, плътност на застрояване до 70%, коефициент на интензивност 2,5 и 30% минимална площ за озеленяване.

Транспортният достъп до Поземления имот ще се осъществи през имот №68466.39.105 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ по КККР на с. Средногорово, одобрен със Заповед №РД-18-967/22.12.2017 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 68466.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5, ал.7 във връзка с ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №68466.39.31 (при граници и съседи: север – ПИ 68466.39.30, изток- ПИ 68466.39.105, 68466.39.34, юг – ПИ 68466.39.32, запад – ПИ 68466.39.32) – с НТП “Нива”, с площ от 1,000 дка по КККР на с. Средногорово, местност „Златна ябълка“, одобрен със Заповед №РД-18-967 от 22.12.2017 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 68446, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване  на имота в „Къща за гости и жилище“.

2. Одобрява Заданието съставено от Възложителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Лиляна Алагенова, в качеството си на заявител с адрес за кореспонденция: общ. Мъглиж, гр. Мъглиж.

Участвали в гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/10/2021 г.