РЕШЕНИЕ
№534
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28


Относно: ОС_1251/13.09.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработка на проект за ПУП план - план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №06848.22.24 - с НТП "Нива", с площ от 5,558 дка по КККР на с. Бузовград, местност "Зад Тунджа", с цел промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За производствени и складови дейности"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №168-7091-3/11.08.2021 г. от – „КОМЕРГ ИНВЕСТ“ ЕООД, представлявано от Георги Станчев, в качеството си на едноличен собственик на капитала и управител, с искане за издаване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №06848.22.24 – с НТП “Нива”, с площ от  5,558 дка по КККР на с. Бузовград, местност „Зад Тунджа“, одобрен със Заповед №РД-18-396 от 09.02.2018 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 06848, община Казанлък.

Инвестиционното намерение на възложителя е да промени предназначението и начина на трайно ползване на поземления имот от „Нива“ в „За производствени и складови дейности“, с цел изграждане на цех за производство на машини. Имотът се намира северно от с. Бузовград, с граници: север – ПИ 06848.22.25, изток- ПИ 06848.22.47, юг – ПИ 06848.22.23, запад – ПИ 06848.22.44.

Съгласно Общия устройствен план на Община Казанлък е видно, че имота попада в предимно производствена зона – разновидност 1 (Пп1), като предложението не противоречи на предвижданията на плана.

Проектните показатели за свободното застрояване в зона Пп1 са: до 10,0 м височина кота корниз, плътност на застрояване до 60%, коефициент на интензивност 1,5 и 20% минимална площ за озеленяване.

Транспортният достъп до Поземления имот ще се осъществи през имот №06848.22.44 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ по КККР на с. Бузовград, одобрен със Заповед №РД-18-396 от 09.02.2018 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 06848.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план на Поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5, ал.7 във връзка с ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №06848.22.24 (при граници и съседи: север – ПИ 06848.22.25, изток - ПИ 06848.22.47, юг – ПИ 06848.22.23, запад – ПИ 06848.22.44) – с НТП “Нива”, с площ от 5,558 дка по КККР на с. Бузовград, местност „Зад Тунджа“, одобрен със Заповед №РД-18-396 от 09.02.2018 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 06848, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване  на имота в „За производствени и складови дейности“.

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Георги Станчев, в качеството си на едноличен собственик на капитала и управител на „КОМЕРГ ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК: 204407465, в качеството си на заявител, представляван от Георги Братанов, в качеството на пълномощник с адрес за кореспонденция гр. Казанлък.

 

Участвали в гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/10/2021 г.