РЕШЕНИЕ
№536
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29


Относно: ОС_1284/08.10.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно разкриване на нова социална услуга - Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства по проект BG05M9OP001-2.019-030 "Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В изпълнение на Решение №200/30.07.2020 г. на Общински съвет –Казанлък, Община Казанлък кандидатства с проектно предложение по Процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Проектното предложение бе одобрено за финансиране и на 23.04.2021 г. между Община Казанлък и Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. се сключи Административен договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.019-0030-C01 „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“. Бюджетът на проекта е на стойност 1 065 169,79 лв. и представлява 100% безвъзмездно финансиране.

Проектът за реализация на новата социална услуга за подкрепа в общността и в семейна среда „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“ ще се изпълнява в рамките на 30 месеца, считано от 10.05.2021 г. до 10.11.2023 г.

Дневният център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства се намира в кв. „Васил Левски“, корпус в сградата на Дневна детска ясла №6 „Надежда“. Социалната услуга ще разполага с капацитет от 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативна услуга. За да бъдат осигурени подходящи условия и грижи, съобразени с потребностите на децата и младежите, които ще ползват услугите на Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства е необходим следният персонал: 1 бр. Ръководител; 1 бр. Социален работник; 1 бр. Педагог /социален педагог; 1 бр. Специален педагог /социален педагог; 1 бр. Психолог; 1 бр. Рехабилитатор; 1 бр. Логопед; 1 бр. Медицинска сестра;

1 бр. Трудотерапевт; 3 бр. Детегледачка; 1 бр. Касиер /домакин; 1 бр. Счетоводител; 1 бр. Шофьор; 1 бр. Общ работник/ огняр и 1 бр. хигиенист.

В проекта са заложени за изпълнение дейности по доставка и монтаж на общо и специализирано обзавеждане и оборудване; закупуване и доставка на специализирано транспортно средство; подбор на персонал; подготовка на услугите и същинското предоставяне на услуги в Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства.

Същинската дейност по предоставяне на услуги в Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства е заложено да стартира от шести проектен месец.

Община Казанлък проявява висока активност в сферата на социалната политика като предоставя мрежа от разнообразни социални услуги, работи за разкриването на нови такива, продължава да подобрява тяхната материална база и се грижи да отговарят на стандартите и критериите за предоставянето им.

Социалните услуги в община Казанлък реализират широк спектър дейности, които задоволяват потребностите на рисковите групи от общината.

За да бъдат изпълнени качествено и навременно всички заложени дейности в проект „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“, е необходимо той да стартира на 01.11.2021 г.

За тази цел е необходимо решение на Общински съвет – Казанлък преди тази дата. Забавата на изпълнението на акта би довела до редуциране на заложените дейности и предоставената безвъзмездна помощ. С допускане на предварителното изпълнение на настоящото решение се цели да се защитят особено важни обществени интереси, а именно интересите на най-уязвимата група –децата и младежите в неравностойно състояние.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с чл.53, ал.3 и чл.41, ал.2, т.2 от Закона за социалните услуги и чл.60 от АПК,

Р Е Ш И:

1. Разкрива социалната услуга „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“, с капацитет  30 места за дневна грижа и 60 места за консултативна, считано от 01.11.2021 г.

2. Възлага на Кмета на Община Казанлък изготвянето на заповед за стартиране на социалната услуга.

3. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/11/2021 г.