РЕШЕНИЕ
№538
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29


Относно: ОС_1300/18.10.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на нова Наредба №19 за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия - търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Причините, които налагат отмяната на действащата Наредба №19 за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинска част на капитала на търговските дружества и приемането на  нова Наредба №19 за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия-търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия е приемането на Закон за публичните предприятия, обн. ДВ бр. 79/08.10.2019 г. с последно изм. и доп. ДВ бр. 85/02.10.2020 г. и Правилник за прилагане на закона за публичните предприятия в сила от 05.05.2020 г., обн. ДВ бр. 40/05.05.2020 г.

Целите, които се поставят:

 

I. Да се определи реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия-търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия.

 

II. Изработване на Политика за участието на общината в публичните предприятия. Тя е рамков документ, който има за цел да определи общите цели и приоритетите, които Община Казанлък си поставя като собственик в публичните предприятия. С Политиката за участието на Община Казанлък в публичните предприятия се определят:

1. обосновката на собствеността на Община Казанлък в публичните предприятия;

2. целите, които Община Казанлък си поставя като собственик в публичните предприятия;

3. ролята на Община Казанлък в ръководството на публичните предприятия;

4. редът за изпълнението и контролът на Политиката;

5. ролята и отговорностите на всички общински органи, които упражняват права на Община Казанлък или правомощия, относими към предмета на дейност на публичните предприятия;

 

III. Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите за управление и контрол. Целта на конкурсната процедура е формиране на професионални и независими органи на управление и контрол.

 

IV. Определяне на подходящи показатели и критерии с цел формиране на справедливо възнагражденията на членовете на изпълнителните и контролните органи на публичните предприятия

 

Финансови и други средства, необходими за приемането на наредбата: Приемането на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Община Казанлък.

Очаквани резултати: Очакваните резултати след приемането на наредбата са:

Уреждане начина за определяне и публично оповестяване на общинската политика в областта на публичните предприятия, както и задълженията за оповестяване и прозрачност на дейността на публичните предприятия и органите им за управление.

Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз: приемането на наредбата е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Изработеният проект на нормативен административен акт е публикуван на електронната страница на Община Казанлък (www.kazanlak.bg) на 16.09.2021 г. в рубриката „Нормативни актове › проекти за нормативни актове“, с което е спазено изискването на чл.26, ал.2 ЗНА за осигуряване възможност на всички заинтересовани лица да депозират предложения и становища по него.

На проведеното Обществено обсъждане на 07.10.2021 г. няма депозирани предложения и становища по предложения проект на нормативен акт. След изтичане на едномесечния срок от публикуването и спазване разпоредбата на чл. 26, ал. 4 от ЗНА внасям проект за приемане на нова Наредба №19 за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия - търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия.”

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.76, ал.3 от АПК, чл.21, ал.1, т.23, ал.2 от ЗМСМА, чл.51а, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.8 от ЗНА, във връзка с чл.11, ал.1 и ал.3 от ЗНА,

 

Р Е Ш И:

 

I. Отменя Наредба №19 за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинска част на капитала на търговските дружества.

 

IІ. Приема Наредба №19 за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия - търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в гласуване 25 общински съветници, от които „За” 24.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 01/11/2021 г.