РЕШЕНИЕ
№540
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29


Относно: ОС_1285/11.10.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на извършените инвестиции на територията на община Казанлък, област Стара Загора за периода от месец 11.2019 г. до месец 10.2020 г., чл.4 и чл.7 от Договора между АВиК и "ВиК" ЕООД - Стара Загора.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Съгласно чл.44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с Указания на МРРБ №91-00-87/13.11.2017 г., Заповед №АВиК-АП-02-3Д-1/04.01.2021 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора и Заповед №З-8/02.01.2020 г. на Управителя на Водоснабдяване и канализация ЕООД-Стара Загора, Общинският съвет да приеме и одобри извършените инвестиции на територията на община Казанлък, област Стара Загора за периода от месец 11.2019г. до месец 10.2020г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора.

С приемо-предавателен протокол от: 23.12.2020 г.

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, предава на Oбщина Казанлък досиетата на обекти за направени инвестиции на територията на община Казанлък, област Стара Загора за периода от месец 11.2019 г. до месец 10.2020 г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора на активи – публична общинска собственост.

Със Заповед №1599/08.09.2021 г. на кмета на община Казанлък е назначена комисия от представители на: Oбщина Казанлък; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора и Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, която да приеме извършените инвестиции на територията на община Казанлък, област Стара Загора за периода от месец 11.2019 г. до месец 10.2020 г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора. Комисията извърши проверка и обобщи своята работа като изготви отделни протоколи за всички извършени инвестиции за периода от месец 11.2019г. до месец 10.2020г. НА ОБЩА СТОЙНОСТ 490 360,63 ЛВ. без ДДС. “

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр. с чл.198б, т.3 и чл.198о, ал.1 от Закона за водите, вр. с Указания на МРРБ №91-00-87/13.11.2017г., Заповед № АВиК-АП-02-3Д-1/04.01.2021г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора и Заповед №З-8/02.01.2020г. на Управителя на Водоснабдяване и канализация ЕООД-Стара Загора,

Р Е Ш И:

 

1. Приема и одобрява извършените инвестиции в публични активи на територията на община Казанлък, област Стара Загора за периода от месец 11.2019 г. до месец 10.2020г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, съгласно приложените към настоящото решение протоколи на комисията, назначена със Заповед №1599/08.09.2021г. на кмета на община Казанлък.

2. Активите да преминат в управление на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора и да бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 01/11/2021 г.