РЕШЕНИЕ
№541
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29


Относно: ОС_1278/05.10.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 255,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, частна общинска собственост - земя с площ 13 кв.м, от УПИ XII-549 в кв.12 по ПУП на с. Енина, общ. Казанлък


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление от Ивета Трифонова за доброволно прилагане на Подробен устройствен план за Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХII - 549 с обща площ 505 кв.м в кв.12 по ПУП на село Енина, одобрен със Заповед №864/1970 г. и ПР, одобрен съд Заповед №788/2020 г. на кмет, в който попада имот, частна общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4031 от 02.09.2021 година, вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. №6405/15.09.2021 г., акт 102, т.22, н.д. 4562: незастроена земя с площ 13 кв.м, за която е образуван Проектен имот с идентификатор 27499.501.3247 по Скица-проект №15-918638-19.08.2021 г. на СГКК-Стара Загора за изменение на Поземлен имот 27499.501.3101 по действащите Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на село Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97/2009 г. на ИД на АГКК. Заявителката притежава Поземлен имот с идентификатор 27499.501.549 с площ 492 кв.м по КККР на село Енина, съгласно Нотариален акт №21, т.8, д. 1499, дв. вх. №2161/02.04.2021 г.

За да бъде приложен доброволно подробният устройствен план за описания урегулиран поземлен имот е необходимо да бъде сключен договор за продажбата на общинската част от имота. В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2021 година, приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани, на придаваеми по регулация общински земи.

Преписката за прехвърляне на собствеността на общинския имот се изготвя на основание чл.35, ал.4, т.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с  чл.15, ал.5 и §22, ал.1, т.1, б. „б“  от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда и чл.46, ал.9 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък. Данъчната оценка на общинската земя е 58.40 лева, по Удостоверение за ДО №7404059887/01.09.2021 г. на Дирекция „Местни приходи”. Изготвената от оценител на имоти пазарна оценка е на стойност 255.00 лева.  

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал.5 и §22 ал.1, т.1, б. „б“  от ЗУТ,

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2021 година, приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход

(лв.)

Предназначение

Описание на имота

4031/2021г.

Ивета Трифовонова

255.00

Жилищно строителство

Реална част с площ 13 кв. м от УПИ ХII - 549 в кв.12 по ПУП на село Енина.

2. Определя пазарна цена от 255,00 (двеста петдесет и пет) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, при доброволно прилагане на действащ подробен устройствен план: Незастроена земя с площ 13 (тринадесет) кв.м, за която е образуван Проектен имот с идентификатор 27499.501.3247 (две седем четири девет девет точка пет нула едно точка три две четири седем), при граници: Проектен имот 27499.501.3248 и Поземлени имоти: 27499.501.551, 27499.501.2006, 27499.501.549 по Скица-проект №15-918638-19.08.2021 г. на СГКК-Стара Загора за изменение на Поземлен имот 27499.501.3101 по КККР на село Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-11269-29.10.2019 г. на Началник на СГКК-Ст. Загора, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За второстепенна улица, представляващ реална част от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XII-549 (дванадесет за пет четири девет) с обща площ 505 кв.м в кв.12 (дванадесет) село Енина по ПУП, одобрен със Заповед №864/1970 г. и ПР, одобрен със Заповед №788/2020 г., при граници: УПИ IX-550, УПИ XI-555, улица и УПИ XIII-555.

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Ивета Трифонова от град Велико Търново, област Велико Търново, за прехвърляне собствеността на общинския имот по т.1. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – Ивета Трифонова.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Ивета Трифонова, адрес за кореспонденция: град Велико Търново.

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/11/2021 г.