РЕШЕНИЕ
№542
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29


Относно: ОС_1279/05.10.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 6 480,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, частна общинска собственост - представляващ реална част, с площ от 164 кв.м от УПИ VI-3095 в кв.416 в гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление от Георги Гинев за доброволно прилагане на Подробен устройствен план за Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI - 3095 с обща площ 1212 кв.м в кв. 416 по ПУП на град Казанлък, одобрен със Заповед №1137/1999 г. на кмет, в който са включени Поземлени имоти с идентификатори 35167.506.9716 и 35167.506.9717 по Кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/ 26.11.2015 г. на ИД на АГКК. Поземлен имот с идентификатор 35167.506.9716 е с площ 164 кв.м и е собственост на Община Казанлък, съгласно Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4032 от 02.09.2021 година, вписан в СВ – Казанлък с дв. вх. №6606/23.09.2021 г., акт 56, т. 23, н. д. 4733. Поземлен имот с идентификатор 35167.506.9717 е с площ 1048 кв. м и е собственост на заявителя, съгласно Нотариален акт №98, т. 17, Дело 3502, дв. вх. №4895/20.07.2021 г.

За да бъде приложен доброволно подробният устройствен план за описания урегулиран поземлен имот е необходимо да бъде сключен договор за продажбата на общинската част от имота. В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2021 година, приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани, на придаваеми по регулация общински земи.

Преписката за прехвърляне на собствеността на общинския имот се изготвя на основание чл.35, ал.4, т.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с  чл.15, ал.5 и §22, ал.1, т.1, б. „б“  от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда и чл.46, ал.9 от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък. Данъчната оценка на общинската земя е 2 306,20 лева, съгласно Удостоверение №7404059854 от 31.08.2021 година на Дирекция „Местни приходи”. Изготвената от оценител на имоти пазарна оценка е на стойност 6 480,00 лева.  

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал.5 и §22 ал.1, т.1, б. „б“  от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2021 година, приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход

(лв)

Предназначение

Описание на имота

4032/2021 г.

Георги  Гинев

6 480,00

Жилищно строителство

Реална част с площ 164 кв. м от УПИ VI-3095 в кв. 416 в град Казанлък.

2. Определя пазарна цена от 6 480,00 (шест хиляди четиристотин и осемдесет) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, при доброволно прилагане на действащ подробен устройствен план: Поземлен имот с идентификатор 35167.506.9716 (три пет едно шест седем точка пет нула шест точка девет седем едно шест) по КККР на град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, последно изменение, засягащо поземления имот е от 21.09.2021 г., Адрес: град Казанлък, п.к. 6100, ул. „Олимпиада“, с площ 164 (сто шестдесет и четири) кв.м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при граници: 35167.506.4170, 35167.506.9717, 35167.506.3094, 35167.506.9635, Предишен идентификатор: 35167.506.3095, представляващ реална част от Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-3095 (шести за три нула девет пет) в кв. 416 (четиристотин и шестнадесет) по ПУП на град Казанлък, одобрен със Заповед №1137/ 09.08.1999 г.

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Георги Гинев от град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, за прехвърляне собствеността на общинския имот по т.1. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – Георги Гинев.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Георги Гинев, адрес за кореспонденция: град Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/11/2021 г.