РЕШЕНИЕ
№543
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29


Относно: ОС_1293/14.10.2021 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1801/11.10.2021 г., с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 392,00 лв. без ДДС при учредяване право на пристрояване върху земя, общинска собственост - "Пристройка към жилищна сграда" със застроена площ 37,35 кв.м в УПИ IV-707, кв. 67 в с. Бузовград, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №94-В-900-3/31.08.2021 г. за учредяване право на пристрояване на „Пристройка към съществуваща жилищна сграда“ със застроена площ 37,35 кв.м върху земя, общинска собственост, представляваща Урегулиран поземлен имот IV-707 с площ 888 кв.м в кв.67 на с. Бузовград, съгласно ПУП, одобрен със Заповед №65/1971 г. За земята е съставен АЧОС №3988/29.04.2021 г., вписан в СВ-Казанлък с Дв. вх. рег. №3017, вх. рег. №3017 от 10.05.2021 г., Акт №178 т. 10, н. д. 2094. Заявлението е подадено от Велина Иванова с адрес: гр. Казанлък, притежаваща жилищна сграда, построена при условията на отстъпено право на строеж, съгласно Договор №123, т.2,  рег. №1405, к. д. №6/20.06.2017 г. за доброволна делба на съсобствен недвижим имот, вписан в СВ-Казанлък с Дв. вх. №4014, Вх. рег. №4018/20.06.2017 г., №211, т.2 №5, т.14, Дело №4429/20.11.1997 г. Към заявлението са приложени копия на Скица №292/25.02.2021 г. с виза за проектиране на гл. архитект на Община Казанлък и инвестиционен проект,  одобрен с Протокол №8/03.06.2021 г. на ОЕСУТ.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2021 година, приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено учредяване право на строеж в предвидените по закон случаи, върху имоти частна общинска собственост по заявления на граждани. Преписката се изготвя на основание чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл.51, ал.2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Казанлък, право на пристрояване на сгради към сградите на основното застрояване се учредява на собственика на сградата с решение на Общинския съвет, без търг или конкурс въз основа на утвърден проект от главния архитект на общината. На основание чл.41, ал.2 от ЗОС цената на ограниченото вещно право се определя от Общински съвет.

Данъчната оценка на правото на пристрояване на „Пристройка към съществуваща жилищна сграда“ със застроена площ 37,35 кв. м е 377,40 лв., съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. №7404060451/11.10.2021 г. на Дирекция „Местни приходи“. За правото на пристрояване е изготвена Пазарна оценка с вх. №94-В-900-2#4/12.10.2021 г. в размер на 392,00 лв., без ДДС.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9,  чл.38, ал.2 и  чл.41, ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.51, ал.2 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2021 година, приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№3988/ 29.04.2021 г.

Велина Иванова

392,00

Право на пристрояване

„Пристройка към жилищна сграда“ със ЗП 37,35 кв. м върху УПИ IV-707, кв. 67 на с. Бузовград

2. Да се учреди възмездно право на пристрояване на „Пристройка към жилищна сграда“ със застроена площ 37,35 (тридесет и седем запетая тридесет и пет) кв.м, съгласно одобрен инвестиционен проект към съществуваща жилищна сграда върху Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-707 (четвърти за седемстотин и седем) с площ 888 (осемстотин осемдесет и осем) кв.м в кв.67 (шестдесет и седми) на с. Бузовград по Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №65/1971 г., при граници: север – улица; изток – УПИ V-708; юг – край на урбанизирана територия и запад УПИ III-706 в полза на Велина Иванова и определя пазарна цена за учреденото право на пристрояване в размер на 392,00 (триста деветдесет и два) лева, без ДДС.

3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за учредяване на правото на пристрояване по т.Ф2 от настоящото решение, като всички данъци, такси и режийни разноски са за сметка на заявителите.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Велина Иванова, с адрес: гр. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/11/2021 г.