РЕШЕНИЕ
№ 544
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29
Относно: ОС_1298/15.10.2021 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1801/11.10.2021 г., с проект за решение относно предоставяне под наем за срок от три години на общински обект - част от имот общинска собственост - клуб "Г. С. Раковски" на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза "Пенсионерски клуб Тракийка".


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В деловодството на Община Казанлък е постъпило Заявление с вх. №40-151-2/20.09.2021 г. от Бончо Сарафов в качеството му на Председател на СНЦ „Пенсионерски клуб Тракийка“ с ПИК 205109557, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Феликс Каниц“ №1 с искане да им бъде предоставено под наем помещение за извършване на дейността – част от обект публична общинска собственост, представляващ клуб „ Г. С. Раковски“ в гр. Казанлък, ул. „Феликс Каниц“ №1. Същото помещение им е било предоставено от Община Казанлък през 2018 година с Договор №Д04-132/11.12.2018 г. за срок от три години, който предстои да изтече. Общинският обект е включен в ГПУРИОС за 2021 г. под Позиция №70 от Приложение №8. По смисъл ЗОС, имотът представлява част от имот публична общинска собственост, за който е съставен АПОС №93/18.03.1998 г.

Сдружение с нестопанска цел „Пенсионерски клуб Тракийка“ е регистрирано в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел с Удостоверение с изх. №20180515101655/15.05.2018 г. като Сдружение с нестопанска цел извършващо дейност в обществена полза. Учредено е с цел да подпомага и съдейства за поддържане на социалните контакти, социалната интеграция и жизнен стандарт на пенсионерите в гр. Казанлък. Сдружението ще постига своите цели като провежда дейности и мероприятия от социален, здравен, културен и друг характер. Организира срещи, културно – масови прояви и художествена самодейност, честване на  празници – национални, църковни, на рождени дни, съдейства за подобряване на здравната култура на своите членове. СНЦ „Пенсионерски клуб Тракийка“ извършва дейността си в съответствие с Правилника за организацията и дейността на пенсионерските клубове  на територията на община Казанлък и не притежава помещение, подходящо за извършване на дейността си, намиращо се на територията на общината.

По смисъла на Закона за общинската собственост общинският имот, който се предоставя за временно и възмездно ползване  на  СНЦ „Пенсионерски клуб Тракийка“ е с обща площ от 22 кв.м. Представлява част от сграда с идентификатор 35167.501.480.3, публична общинска собственост, функционално предназначение: Административна, делова сграда, брой етажи 1, застроена площ 236 кв.м.

Сградата е разположена в поземлени имоти с идентификатори 35167.501.480, 35167.501.496 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 35167.501.480 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на Изп. директор на АГКК, с административен адрес гр. Казанлък, ул. „Феликс Каниц“ №1, клуб  „Г. С. Раковски“.

Месечната наемна цена е в размер на 22 лв. без ДДС, изчислена на основание чл.66, ал.1, т.VII от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Казанлък.

Съгласно чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, с решение на Общинския съвет се отдават под наем имоти без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, както и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 и ал.7 от ЗОС във връзка с чл.23, ал.2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

Р Е Ш И:

 

1. Да се предостави под наем за срок от 3 (три) години за обезпечаване на дейността на СНЦ „Пенсионерски клуб Тракийка“ с ПИК 205109557, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Феликс Каниц“ №1, регистрирано в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел с Удостоверение с изх. №20180515101655/15.05.2018 г., представлявано от Бончо Сарафов, част от имот публична общинска собственост с обща площ от 22 кв.м., представляващ част от сграда с идентификатор 35167.501.480.3, публична общинска собственост, функционално предназначение: Административна, делова сграда, брой етажи 1, застроена площ 236 кв.м., разположена в поземлени имоти с идентификатори 35167.501.480, 35167.501.496 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 35167.501.480 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015г. на Изп. директор на АГКК., с административен адрес гр. Казанлък, ул.  „Феликс Каниц“ №1, клуб  „Г. С. Раковски“. Месечната наемна цена е в размер на 22 лв. без ДДС, изчислена на основание чл.66, ал.1, т.VII от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Казанлък.

2. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по предоставянето на имота по т.1.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и СНЦ „Пенсионерски клуб Тракийка“.

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/11/2021 г.