РЕШЕНИЕ
№ 545
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29


Относно: ОС_1299/15.10.2021 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1801/11.10.2021 г., с проект за решение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем по реда на Глава VI от Наредба №15 на ОбС, за срок от 5 години на общински обект, представляващ помещение за търговска дейност /склад/, находящ се в клуб "Васил Левски", гр. Казанлък, включен в Годишната програма за 2021 г., с начална тръжна цена 205,00 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Общински обект представляващ помещение за търговска дейност /склад/ находящ се в клуб „Васил Левски“ гр. Казанлък, с обща площ 117,00 кв. м. (част от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.501.363.1.2), който е включен в ГПУРИОС за 2021 г. под Позиция №53 от Приложение №8. За имота има сключен договор за наем, в изпълнение на Решение №205 от 30.06.2016 г. на ОбС. По смисълът на  ЗОС, имотът представлява част от имот публична общинска собственост, за който е съставен АПОС №697/30.01.2020 г. Месечната наемна цена е в размер на 205,00 /двеста и пет/ лева без ДДС и е изчислена съгласно чл.66, ал.1, т. ІII от Наредба №15 на ОбС за “Обекти за продажба на хранителни стоки, промишлени стоки и други стоки на дребно“ в гр. Казанлък за втора зона, като размерът на наема за складовите и санитарните помещения се определя в размер на 50% от цената на търговската площ.

Съгласно чл.14, ал.7 от ЗОС свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост могат да се отдават под наем след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс за срок до 10 години, след решение на ОбС.

Отдаването под наем на обекта, ще доведе до поемане на разходите им по поддръжка от наемателите и приходи в общинския бюджет. Всичко това обосновава целесъобразността от вземането на решение от Общински съвет за неговото отдаване под наем.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.4, предл. I-во, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.18, ал.1, т.1, предл. I-во и ал.2 чл.81 ал.1, във връзка с чл.80, т.1 от Наредба №15 за РПУРОИ на Общински съвет – Казанлък,

Р Е Ш И:

І. Да се проведе публичен търг за отдаване под наем по реда на Глава VІ от Наредба №15 на ОбС за срок от 5 години на общински обект, представляващ помещение за търговска дейност /склад/, част от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.501.363.1.2,  находящ се в клуб „Васил Левски“, гр. Казанлък с обща площ 117,00 кв. м, който е включен в ГПУРИОС за 2021 г. под Позиция №53 от Приложение №8, за който е съставен АПОС №697/30.01.2020 г.

 

ІІ. Определя начална тръжна цена в размер на 205,00 /двеста и пет/ лв. без ДДС /месечен наем/.

III. Оправомощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на публичен търг при спазване изискванията на Глава VІ от Наредба №15 на ОбС, както и сключването на договор със спечелилия участник.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 01/11/2021 г.