РЕШЕНИЕ
№ 546
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29

Относно: ОС_1283/08.10.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно отпускане на  еднократна финансова помощ на Любчо Софев от гр. Казанлък по решение на Общински съвет - Казанлък, съгласно Наредба №17.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че с Решение №350 от 09.02.2021 г. за приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2021 г., Общински съвет – Казанлък е гласувал обща сума от 20 000 лв. за отпускане на еднократна финансова помощ в случаите, когато НЗОК не поема пълния размер на операция, скъпоструващи изследвания или пълния размер на медикаментозно лечение и при особено тежки или извънредни ситуации.

Съгласно чл.21 от Наредба №17 на Общински съвет – Казанлък максималният размер на еднократната финансова помощ със заповед на Кмета на Община Казанлък е не по-голям от една минимална работна заплата (650 лв. за 2021 г.) и може да се отпуска веднъж на три години.

Съгласно чл.24, т.4 от Наредба №17 на Общински съвет – Казанлък: „Общинският съвет взема решения по конкретен случай за еднократна финансова помощ в по-голям размер в рамките на средствата предвидени в Бюджета.

В Общинска администрация е постъпила молба от гражданин на община Казанлък за отпускане на еднократна финансова помощ:

1. Любчо Софев от гр. Казанлък, Молба с вх. №94-Л-728-1/23.09.2021 г., на 68 г., с диагноза ……………., ………………….., видно от представената епикриза.

През 2021 г. в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна е било извършено оперативно лечение. Любчо Софев е заплатил за лечението сумата от 9 900 лв., която не се заплаща от НЗОК.

Любчо Софев е в затруднено финансово състояние, не разполага със средства, необходими да продължи лечението си.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и чл.24, т.4 от Наредба №17 на Общински съвет – Казанлък,

Р Е Ш И:

Отпуска от бюджета на Община Казанлък за 2021 г. еднократна финансова помощ на:

Любчо Софев от гр. Казанлък – 1000 лв.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Любчо Софев – гр. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/11/2021 г.