РЕШЕНИЕ
№ 547
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29


Относно: ОС_1249/09.09.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно доброволно прилагане на ПУП - план за регулация по отношение на УПИ XIV-821,832, кв. 69 по плана на с. Шейново, представляващ част от Поземлен имот с идентификатор 83106.501.1294 по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък. С писмо вх. №ОС-1290/13.10.2021 г., вносителят прилага доказателство за семейното положение на Емил Емилов, като собственик на посоченият имот - по становище на юриста на ОбС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в Общинска администрация Казанлък е постъпило Заявление с вх. №194-Е-2152-1#1/29.07.2021 г. от Eмил Емилов - собственик на Поземлен имот с идентификатор 83106.501.832 по КККР на с. Шейново.

Собственикът изявява желание за доброволно прилагане на ПУП - ПР  за Поземлен имот идентификатор 83106.501.832., за който е издадена Скица-проект за изменение на КККР №15-432289/21.04.2021г., според която Поземлен имот идентификатор 83106.501.832, е разделен на Поземлен имот с проектен идентификатор 83106.501.1295 с проектна площ 600 кв. м. (съставляващ реално УПИ XVI - 831,832, кв. 69 по плана на с. Шейново) и Поземлен имот с проектен идентификатор 83106.501.1294 с проектна площ 13 кв. м. (който попада в улица според ПУП-ПУР на с. Шейново).

За да бъде приложен доброволно Подробният устройствен план за описания имот, е необходимо да бъде сключен договор за дарение на незастроена земя с площ 13 кв.м (представляваща Поземлен имот с проектен идентификатор 83106.501.1294, която попада в улица по ПУР на кв. 69 на с. Шейново, одобрен със Заповед №478/1965г.), имота е собственост на Заявителя, съгласно нот. акт №163, том XIX, Дело №5109, вх. рег. №10016 от 30.11.2007г., на Служба по вписванията гр. Казанлък.

Данъчната оценка на даряваната земя с площ 13 кв. м, представляваща Поземлен имот с проектен идентификатор 83106.501.1294 по КККР на с. Шейново, е 61,50 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404059853/31.08.2021 г. на Дирекция „Местни приходи”.

Съгласно §22, т.1, б. “В“ от Заключителните разпоредби (ЗР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), ПУП се счита за приложен по отношение на регулацията с изплащането на обезщетенията по отчуждителните производства. Ако Общината придобие собственост, над имотите предвидени за изграждане на обекти – публична общинска собственост по реда на чл.21, ал.4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), те не се отчуждават принудително.

Съгласно чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл.8 и чл.34, ал.3 от ЗОС и по реда на чл.11 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОБС-Казанлък, даренията на имотите се приемат от Кмета на Общината, след решение на общински съвет.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.34, ал.3, от ЗОС и чл.11 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОБС-Казанлък  във връзка с §22, ал.1, т.1, б. „Б“ от ЗР на ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие, Кмета на Община Казанлък, от името и в полза на Община Казанлък, да приеме дарение от Емил Емилов, представляващо: незастроена земя с площ от 13 кв.м, представляваща Поземлен имот с проектен идентификатор 83106.501.1294 по КККР на село Шейново, одобрена със Заповед №РД-18-94/29.12.2009 г. на ИД на АГКК, при съседи: 83106.501.833, 83106.501.1295, 83106.501.1006 и 83106.501.1168, получен при доброволно прилагане на ПУП-ПР за УПИ XIV-821, 832, кв. 69 по плана на с. Шейново, одобрен със Заповед №478/1965 г. Даряваната реална част с площ от 13 кв.м, е с данъчна оценка  в размер на 61,50 лв. по Удостоверение за ДО №7404059853/31.08.2021 г. на Дирекция „Местни приходи“ при Община Казанлък.

 

2. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да сключи договор за дарение на поземления имот от т.1, като всички такси по издаване и вписване на договора са за сметка на Община Казанлък.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Емил Емилов, с адрес – гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/11/2021 г.