РЕШЕНИЕ
№ 549
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29

Относно: ОС_1297/15.10.2021 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1801/11.10.2021 г., с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - план за регулация и застрояване за Поземлени имоти с идентификатори 35167.306.58, с площ от 3.064 дка с НТП "за земеделски труд и отдих" и 35167.306.1, с площ от 0.951 дка с НТП "за земеделски труд и отдих", всички в землището на гр. Казанлък 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. С Писмо с вх. №ОС-1310/25.10.2021 г. вносителят прилага документи за собственост във връзка с настъпила актуализация.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в общинска администрация е постъпило Заявление с вх.№194-К-323-2/14.10.2021 г. от Кольо Байков с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори: - 35167.306.58 с площ от 3.064 дка и - 35167.306.1 с площ от 0.951 дка - земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на територията на землище град Казанлък и парцеларен план за осигуряване елементите на техническата инфраструктура до имотите. Поземлен имот с идентификатор 35167.306.58 е със следните граници: 35167.306.10 с НТП „за зем. труд и отдих“, частна собственост; 35167.306.5 с НТП „за зем.труд и отдих“, частна собственост; 35167.306.42 с НТП за “местен път“, публична общинска собственост; 35167.306.42 35167.306.43- за “местен път“ публична общинска собственост; 35167.306.55 с НТП „за зем.труд и отдих“ частна собственост. Поземлен имот  с идентификатор 35167.306.1 е със следните граници: ПИ 35167.306.1 35167.1.115 с НТП за “селско стопански, горски ведомствен път“, публична общинска собственост; 35167.306.43 с НТП за „местен път“, публична общинска собственост; 35167.306.55 с НТП  „за зем.труд и отдих“ частна собственост; 35167.1.614- с НТП „нива“.

С ПУП се цели  промяна начина на предназначението от „за земеделски труд и отдих“ в за „жилищно ниско етажно застрояване с обекти на КОО“ при следните показатели за застрояване: до 60% плътност на застрояване, до 1.2  коефициент на интензивност, 40% плътност на озеленяване с 50% от нея заета с висока дървесна растителност и до 10м височина. Предложението за ПУП е  в съответствие с Общия устройствен план, одобрен с решение №579/2017г на Общински съвет Казанлък, тъй като поземлените имоти, предмет на предложението попадат в зона Жм /жилищна зона с преобладаващо малко етажно застрояване/.

На основание чл.125, ал.8 от ЗУТ не е необходимо съгласуване на инвестиционното предложение с РИОСВ-Стара Загора за определяне необходимите процедури по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие и Министерство на културата, тъй като то не попада в Приложение №1 към чл.92, т.1 и Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС, имота не попада в защитени територии и предвижданията на ПУП са в съответствие с предвижданията на ОУП на община Казанлък.

Местоположението на имотът е на северозапад от строителните граници на град Казанлък, като ПИ 35167.306.58 граничи с ПИ 35167.306.43, а той граничи със строителните граници на гр. Казанлък.

Транспортен достъп до имотите, може да се осъществи чрез ПИ 35167.306.42 35167.306.43- за “местен път“ публична общинска собственост до уличната мрежа на гр. Казанлък. През същите имоти може да се изградят и елементите на техническата инфраструктура въз основа на възможностите за присъединяване към изградените ел. и ВиК съоръжения, въз основа на парцеларен план или план-схема към ПУП.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1,т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ

Р Е Ш И:

1. Дава разрешение за възлагане изработката на подробен устройствен план-план  за регулация и застрояване с цел промяна предназначението в „за ниско жилищно строителство и обекти на КОО“ на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори:

- 35167.306.58 с площ от 3.064 дка с НТП „за зем. труд и отдих“, при граници и съседи: 35167.306.10 с НТП „за зем. труд и отдих“, частна собственост; 35167.306.5 с НТП „за зем.труд и отдих“, частна собственост; 35167.306.42 с НТП за “местен път“, публична общинска собственост; 35167.306.43 - за “местен път“ публична общинска собственост; 35167.306.55 с НТП „за зем.труд и отдих“ частна собственост;

- 35167.306.1 с НТП „за зем. труд и отдих“ с площ от 0.951 дка при граници и съседи: 35167.1.115 с НТП за “селско стопански, горски ведомствен път“, публична общинска собственост; 35167.306.43 с НТП за „местен път“, публична общинска собственост; 35167.306.55 с НТП  „за зем.труд и отдих“ частна собственост; 35167.1.614 - с НТП „нива“, частна собственост, и разработка на парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура до двата имота, засягащ Поземлени имоти с идентификатор 35167.306.42 и 35167.306.43 и двата с НТП за “местен път“, публична общинска собственост.

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Кольо Байков  – гр. Казанлък.

Участвали в гласуването 30 общински съветници, от които „За” 30.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/11/2021 г.