РЕШЕНИЕ
№ 550
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29

 

Относно: ОС_1306/25.10.2021-Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Николай Златанов - председател на Общински съвет с проект за решение относно Проектно предложение по процедура BG16RFOP001-9.001 "Мерки за справяне с пандемията", определяне на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" ЕООД за партньор и подписване на споразумение в срок до 28.10.2021 г.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „Министерството на здравеопазването е директен бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 –2020. Лечебните заведения, които желаят да се възползват от средства по тази процедура се третират като партньори на министерството. Изготвят се проектни предложения  и се подписват споразумения за партньорство.

МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД има намерение да подаде проектно предложение на стойност 135 363,70 лв. без ДДС и 162 436,44 лева с ДДС.

Крайният срок за подписване на споразумения за партньорство е 28.10.2021 г. Предвид краткия срок е наложително да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящото решение. Налице е значим обществен интерес по смисъла на чл. 60 от АПК, защото средствата, които ще бъдат предоставени на лечебното заведение са от съществено значение за осигуряването на качествени здравни услуги. В рамките на проекта се предвижда реконструкция на отделение за лечение на пациенти с коронавирусна инфекция, включваща увеличаване капацитета на инсталацията за медицински газове, монтаж на лампи за обеззаразяване на въздуха, изграждане на външна рампа и други дейности.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.60, ал.1 от АПК,

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие и определя МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД за партньор на Министерство на здравеопазването по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 –2020.

2. Упълномощава управителя на дружеството д-р Кети Маналова-Владкова да подпише споразумение за партньорство с Министерство на здравеопазването.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък – Галина Стоянова да изготви и подпише декларация за финансова стабилност.

4. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Министерство на здравеопазването, Община Казанлък и МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД.

 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/11/2021 г.