РЕШЕНИЕ
№ 552
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29

Относно: ОС_1315/26.10.2021 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на движими вещи, собственост на заличен търговец, останали след осребряване на имуществото и определяне на общински съветник, който да бъде включен в състава на комисия по приемане на имуществото - Роман Желев.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Община Казанлък постъпи Съобщение от ЧСИ Маргарита Димитрова, рег. №865 с което ни уведомява, че по Изпълнително дело №20178650401239 по описа на ЧСИ са налични движими вещи, останали непродадени в изпълнителното производство, които са били собственост на търговец, който е заличен.

Съгласно ТР №1/2017 год. на ОСТК на ВКС движимите вещи, останали непродадени в производството по несъстоятелност, след прекратяване на производството и заличаване на търговеца от търговския регистър стават собственост на общината, като универсален правоприемник.

С оглед приемане на имуществото поисках предварително да бъдем уведомени за:

1.1. Място, където ще се извърши предаването;

1.2.  Дата и час на предаването;

1.3. Подробно описание на вещите, предмет на предаването, включително приблизителни размери (с оглед създаване на необходимата организация по приемането) и тяхната стойност;

В тази връзка на 15.10.2021 г. ЧСИ ни предостави необходимата информация, като с оглед организирането на процеса по приемане на имуществото насрочи предаването му за 24.11.2021 г. Съгласно чл.8, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи-общинска собственост, се извършват под общото ръководство и контрол на общинския съвет, като редът за придобиване на право на собственост върху имоти и вещи-общинска собственост, и правомощията на кмета на общината се определят с наредба на общинския съвет. В изпълнение на тези си правомощия, Общински съвет Казанлък е приел Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинска имущество. В същата обаче няма предвиден ред, нито предоставени правомощия на Кмета на общината за приемане на имущество, по реда на чл.11 от Закона за наследството. За да бъде спазена общата разпоредба на чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, за приемане на посоченото от Вас имущество е формално необходимо Решение на Общински съвет Казанлък, с което да се определят правомощията на кмета за приемането му. Също така, с оглед осигуряване на по-голяма публичност, прозрачност експертиза и равна сигурност, моля да бъде определен и един представител на Общински съвет Казанлък, който да участва в комисия, която ще бъде сформирана да приеме имуществото.

Моля, докладът да бъде приет за разглеждане и включен в дневния ред на съвета на заседанието насрочено за 28.10.2021 г. по реда на чл.64, ал.6 от ПОДОСНКВОА, тъй като предаването на имуществото е насрочено от ЧСИ за 24.11.2021 г. – т.е. преди следващото редовно заседание на общинския съвет, а неприемането му на насрочената дата би довело до значителни разходи за Община Казанлък, тъй като по данни на ЧСИ, имотът, в който се намират вещите е продаден и собственикът би имал претенции за наем и охрана на вещите.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.2, ал.1, т.7 и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.11 от Закона за наследството,

 

Р Е Ш И:

I. Община Казанлък да приеме следните движими вещи, станали собственост на Община Казанлък по силата на чл. 11 от Закона за наследството, както следва:

1. Машина за етикиране Etifiks на стойност 2482.43 /две хиляди четиристотин осемдесет и два и четиридесет и три ст./ лева.

2. Система за обратна осмоза AS-ROS4-HHK на стойност 1494.81 /хиляда четиристотин деветдесет и четири и осемдесет и една ст./ лева.

3. Етикираща машина на SPV на стойност 3243.60 /три хиляди двеста четиридесет и три и шестдесет ст./ лева.

4. Машина KUGLER K54-RS на стойност 3136.50 /три хиляди сто тридесет и шест и петдесет ст./ лева.

5. Система за маркиране Market imaje 9020 на стойност 956.25 /деветстотин петдесет и шест и двадесет и пет ст./ лева.

6. Система за маркиране Market imaje 9020 на стойност 956.25 /деветстотин петдесет и шест и двадесет и пет ст./ лева.

7. Ротационно пълначна машина РКВ Model DOR на стойност 3060 /три хиляди и шестдесет/ лева.

8. Машина за пълнене на пл. буркани Kalix Dupuy КХ REDO на стойност 3557.25 /три хиляди петстотин петдесет и седем и двадесет и пет ст./ лева.

II. Определя Роман Желев – общински съветник, който да участва в комисия по приемане на имуществото.

III. Оправомощава Кмета на община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и приемането на вещите по т. I. от настоящото решение.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 26.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 01/11/2021 г.