ПОКАНА № 30

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.137-139 от ТЗ и чл.39, ал.1 и чл.39а, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 25.11.2021 г. от 09:30 ч., чрез видеоконферентна връзка и ще бъде излъчено на сайта на ОбС Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_1339/12.11.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Прехвърляне в полза на ДКЦ ”Поликлиника” ЕООД, UVC оборудване за дезинфекция, 2бр. вентилационен модул и 1 бр. стенен модул, един брой рентгенов апарат, предоставяне общинска собственост на Търговските обекти ”Аптека” и ”Кафе аперитив”; 2. Променя наименованието в ”ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР РАЙОННА ПОЛИКЛИНИКА - КАЗАНЛЪК” ЕООД ; 3. Утвърждава проект за изменение на учредителния акт. С писмо с вх. №ОС-1355/16.11.2021 г., Николай Златанов - председател на ОбС предлага допълнение към изменението в Учредителния акт на дружеството.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_1354/16.11.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на Договор за учредено право на ползване №Д08-13/25.03.2021 г., върху недвижими имоти - частна общинска собственост и откриване производство по ликвидация на ”Казанлъшка Искра” ЕООД.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_1348/12.11.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма за 2021 г., в частта на Приложения №№ 1, 2, 4, 5, 10, 13, 14, 15 и 23.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_1349/15.11.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно кандидатстване на Община Казанлък с проектно предложение по Проект ” Красива България” - 2022 г.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_1350/15.11.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост на община Казанлък за 2022 г., с Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16, неразделна част от нея.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_1343/12.11.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно премахване на сграда частна общинска собственост с идентификатор 35167.504.375.1 с административен адрес - гр. Казанлък, ул. ”Преслав” № 25.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_1337/11.11.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Приемане на извършените инвестиции на територията на община Казанлък, област Ст. Загора за: 1. монтирани водомери на СБО на територията на община Казанлък за периода: от 01.2018 г. до 10.2020 г.; 2. геодезически услуги и проектно проучвателни дейности на територията на община Казанлък от 11.2018 до 10.2019 г., съгласно чл.4 и чл.7 от Договора между АВиК и ”ВиК” ЕООД - Стара Загора.; 2. Активите да преминат в управление на Асоциациация по ВиК на обособената територия и да бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на ”ВиК” ЕООД - Стара Загора.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_1346/12.11.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на 4 броя гаражни клетки, находящи се в гр. Шипка, общ. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_1347/12.11.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба, чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС на 63/364 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5990, по КККР на гр. Казанлък, ведно със самостоятелни обекти с идентификатори 35167.502.5990.1.2 и 35167.502.5990.1.3 и определяне на начална тръжна цена в размер на 288 700 лв. без ДДС.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_1353/16.11.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.505.1811 с площ от 576 кв.м., находящ се на ул. ”Рахил Душанова” №23, гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 20 200 лв. без ДДС.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_1321/01.11.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в Поземлен имот с идентификатор 53179.163.270, идентичен с Новообразуван имот №163.270, с обща площ 1658 кв.м по Плана на новообразуваните имоти на местност ”Каракос”, с. Овощник, общ. Казанлък, за сумата от 640,00 лв. без ДДС.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_1322/01.11.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в Новообразуван имот №600.13, с обща площ 901 кв. м по Плана на новообразуваните имоти на местност ”Гюрля”, с. Горно Черковище, общ. Казанлък, за сумата от 300,00 лв. без ДДС.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_1331/05.11.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно доброволно прилагане на ПУП - план за регулация, по отношение на Поземлен имот с проектен идентификатор 38563.31.430 по плана на с. Копринка, представляващ част от Поземлен имот с идентификатор 38563.31.21 местност „Малката Кория“ по КККР на с. Копринка, общ. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_1332/08.11.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно отказ за прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване от община Казанлък на 13/16 идеални части от Поземлен имот с идентификатор №35167.502.5133, с площ 430 кв.м, находящ се на ул. Опълченска №33, гр. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_1335/10.11.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 716,00 лв. без ДДС, при учредяване допълнително право на строеж върху земя, общинска собственост в полза на Минчо Атанасов , ”Гараж” със застроена площ 39,10 кв.м, към съществуваща жилищна сграда върху УПИ III с площ 780 кв.м, в кв.66 на с. Бузовград, общ. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_1344/12.11.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на съгласие за предоставяне на имоти - полски пътища, определени по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, за ползване на ползвателите на съответните масиви, за стопанската 2021-2022 г.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_1327/05.11.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - план за застрояване, план-схеми за водоснабдяване, канализация, електрификация и транспортен достъп за Поземлен имот №27499.352.324, с НТП ”Друг вид земеделска земя”, с площ от 0,500 дка, местност ”Крушките” по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в ”За вилна сграда”; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_1328/05.11.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно Предложение до Президента на Република България да не бъде опростено дължимото държавно вземане на Станислав Светлозаров Проданов от гр. Казанлък, което е в размер на 1 100,64 лв.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_1329/05.11.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно Предложение до Президента на Република България да не бъде опростено дължимото държавно вземане на Драган Светлозаров Проданов от гр. Казанлък, което е в размер на 960,46 лв.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_1330/05.11.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на проект за ПУП - план за застрояване и план-схеми за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.260.346 с НТП “Изоставена орна земя”, с площ от 833 кв. м, местност „Старите лозя“ по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имота в ,,За вилно строителство“; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_1342/12.11.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработването на ПУП - план за застрояване на Поземлен имот с идентификатор 35167.97.4 по КККР на гр. Казанлък, местност ”Големите ливади”, при съседи: 35167.97.3, 35167.97.5, 35167.97.11 и 35167.96.449.; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материали, постъпили на осн. чл.64, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх. No.:505 От дата:19.11.2021 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК