РЕШЕНИЕ
№ 556
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30
(доп. с Решение №584/20.12.2021 г., изм. с Решение №585/20.12.2021 г., доп. с Решение №674/28.04.2022 г., изм. с Решение №716/30.06.2022 г., доп. с Решение №743/28.07.2022 г.)

Относно: ОС_1350/15.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост на община Казанлък за 2022 г., с Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16, неразделна част от нея. С Писмо ОС-1365/24.11.2021 г. вносителят прави изменения и допълнения в Приложения №№ 2, 3, 11 и 13.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост предлагат Общински съвет да обсъди и приеме Годишна програма за управление и разпореждане с имоти -  общинска собственост на община Казанлък за 2022 г., с Приложения №№ 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16, неразделна част от нея.

Програмата има отворен характер в своята реализация и позволява гъвкавост при нейното изпълнение и може да се актуализира през годината в зависимост от конкретните условия и нормативната уредба. Във връзка с това, кмета предлага ОбС – Казанлък да разгледа настоящият доклад и вземе решение за приемане на Годишна програма за управление  и разпореждане с имоти -  общинска собственост на община Казанлък за 2022 г., с Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16, неразделна част от нея.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от Закона за Общинската собственост и чл.2, ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

 

Р Е Ш И:

 

1. Приема Годишна програма за управление  и разпореждане с имоти -  общинска собственост на община Казанлък за 2022 г., с Приложения №№ 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16, неразделна част от нея.

2. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички последващи действия за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за периода 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 24.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                              (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 30/11/2021 г.