РЕШЕНИЕ
№ 558
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30


Относно: ОС_1337/11.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на извършените инвестиции на територията на община Казанлък, област Ст. Загора и преминаване на Активите в управление на Асоциацията по ВиК на обособената територия и да бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на "ВиК" ЕООД - Стара Загора.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Съгласно Указания на МРРБ №91-00-87/13.11.2017 г., Заповед №АВиК-АП-02-3Д-1/04.01.2021 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора и Заповед №З-8/02.01.2020 г. на Управителя на Водоснабдяване и канализация ЕООД-Стара Загора Общинският съвет да приеме и одобри извършените инвестиции на територията на община Казанлък, област Стара Загора за периода от месец 01.2018 г. до месец 10.2020 г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора внасям досието на инвестициите в ОбС.

С приемо-предавателни протоколи от: 31.12.2018 г.; 27.12.2019 г. и 23.12.2020 г. Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, предава на Община Казанлък досиетата на обекти за направени инвестиции на територията на община Казанлък, област Стара Загора за периода от месец 01.2018 г. до месец 10.2020 г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора на активи – публична общинска собственост.

Със Заповед №1922/25.10.2021 г. на Кмета на община Казанлък е назначена комисия от представители на: Община Казанлък; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора и Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, която да приеме извършените инвестиции на територията на община Казанлък, област Стара Загора за периода от месец 01.2018 г. до месец 10.2020 г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора. Комисията извърши проверка и обобщи своята работа като изготви 3 (три) отделни протоколи за всички извършени инвестиции за периода от месец 01.2018 г. до месец 10.2020 г.

За Протокол №1 - ОБЩА СТОЙНОСТ 53918,51 ЛВ. без ДДС; За Протокол №2 - ОБЩА СТОЙНОСТ 151608,03 ЛВ. без ДДС; За Протокол №3 - ОБЩА СТОЙНОСТ 85307,21 ЛВ. без ДДС; НА ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ВСИЧКИ ПРОТОКОЛИ 290 833,75 ЛВ. без ДДС.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр. с чл.198б, т.3 и чл.198о, ал.1 от Закона за водите, вр. с Указания на МРРБ №91-00-87/13.11.2017г., Заповед №АВиК-АП-02-3Д-1/04.01.2021 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора и Заповед №З-8/02.01.2020 г. на Управителя на Водоснабдяване и канализация ЕООД-Стара Загора,

  

Р Е Ш И:

1. Приема и одобрява извършените инвестиции в публични активи на територията на община Казанлък, област Стара Загора за периода от месец 01.2018 г. до месец 10.2020 г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, съгласно приложените към настоящото решение протоколи на комисията, назначена със Заповед № 1922/25.10.2021г. на Кмета на община Казанлък.

2. Активите да преминат в управление на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора и да бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 30/11/2021 г.