РЕШЕНИЕ
№ 559
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30

Относно: ОС_1346/12.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на 4 броя гаражни клетки, находящи се в гр. Шипка, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в Приложение №2, Табл. „От продажба на ДМА, в т.ч.“ към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/26.11.2021 г. са включени:

Под номер 4: Гаражна клетка №1 (едно) с обща площ 23,20 (двадесет и три цяло и двадесет) кв.м, на първи-партерен етаж на четириетажна секция на масивна жилищна сграда в УПИ I-759 (първи за седемстотин петдесет и девет) по действащ ПУП, одобрен със Заповед №1543/21.07.2014 г. и кадастрален план одобрен със Заповед №190/1989 г., ведно с 0.83% (нула цяло осемдесет и три %), представляващи 1.49 (едно цяло четиридесет и девет) кв.м ид. части от общите части на сградата и правото на строеж. Адрес: ул. „Стефан Орешков“ №27, гр. Шипка, общ. Казанлък. Съседи: изток-гараж №2, север-избени помещения на жилищната сграда. За имота има съставен АОС №873/03.08.2004 г. вписан в Служба по вписванията с вх. №4507/01.09.2004 г. акт 10 том 4, н.д. 2608.

За обекта са изготвени актуални данъчна и пазарна оценка, които са в размер, както следва: 506,70 лв. и 4 470 лв.

Под номер 5: Гаражна клетка №3 (три) с обща площ 18,00 (осемнадесет) кв.м, на първи-партерен етаж на четириетажна секция на масивна жилищна сграда в УПИ I-759 (първи за седемстотин петдесет и девет) по действащ ПУП, одобрен със Заповед №1543/21.07.2014 г. и кадастрален план одобрен със Заповед №190/1989 г., ведно с 0.64% (нула цяло шестдесет и четири %), представляващи 1.15 (едно цяло и петнадесет) кв.м ид. части от общите части на сградата и правото на строеж. Адрес: ул. „Стефан Орешков“ №27, гр. Шипка, общ. Казанлък. Съседи: изток-помещение за смет, запад-гараж №2, север-избени помещения на жилищната сграда. За имота има съставен АОС №875/03.08.2004 г. вписан в Служба по вписванията с вх. №4509/01.09.2004 г. акт 12 том 4, н.д. 2610.

За обекта са изготвени актуални данъчна и пазарна оценка, които са в размер, както следва: 393,00 лв. и 3 465 лв.

Под номер 6: Гаражна клетка №4 (четири) с обща площ 28,22 (двадесет и осем цяло двадесет и два) кв.м, на първи-партерен етаж на четириетажна секция на масивна жилищна сграда в УПИ I-759 (първи за седемстотин петдесет и девет) по действащ ПУП, одобрен със Заповед №1543/21.07.2014 г. и кадастрален план одобрен със Заповед №190/1989 г., ведно с 1.01% (едно цяло нула един %), представляващи 1,82 (едно цяло осемдесет и два) кв.м ид. части от общите части на сградата и правото на строеж. Адрес: ул. „Стефан Орешков“ №27, гр. Шипка, общ. Казанлък. Съседи: изток-гараж №5, запад-помещение за смет, север-избени помещения на жилищната сграда. За имота има съставен АОС №876/03.08.2004 г. вписан в Служба по вписванията с вх. №4510/01.09.2004 г. акт 13 том 4, н.д. 2611.

За обекта са изготвени актуални данъчна и пазарна оценка, които са в размер, както следва: 616,40 лв. и 5 430 лв.

Под номер 7: Гаражна клетка №5 (пет) с обща площ 23,20 (двадесет и три цяло и двадесет) кв.м, на първи-партерен етаж на четириетажна секция на масивна жилищна сграда в УПИ I-759 (първи за седемстотин петдесет и девет) по действащ ПУП, одобрен със Заповед №1543/21.07.2014 г. и кадастрален план одобрен със Заповед №190/1989 г., ведно с 0.83% (нула цяло осемдесет и три %), представляващи 1.50 (едно цяло и петдесет) кв.м ид. части от общите части на сградата и правото на строеж. Адрес: ул. „Стефан Орешков“ №27, гр. Шипка, общ. Казанлък. Съседи: изток-гараж №6, север-избени помещения на жилищната сграда, запад-гараж №4. За имота има съставен АОС №877/03.08.2004 г. вписан в Служба по вписванията с вх. №4511/01.09.2004 г. акт 14 том 4, н.д. 2612.

За обекта са изготвени актуални данъчна и пазарна оценка, които са в размер, както следва: 506,90 лв. и 4 470 лв.

С оглед изпълнение на програмата, кмета счита за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена за всеки от имотите, съответстваща на изготвената актуална към  момента пазарна цена. 

В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.35, ал.1, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.43 и чл.81, ал.1 и ал.8 във вр. с чл.80, т.8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък,

  

Р Е Ш И:

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на Глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, на общински имоти, както следва:

 

1. Гаражна клетка №1 (едно) с обща площ 23,20 (двадесет и три цяло и двадесет) кв.м, на първи-партерен етаж на четириетажна секция на масивна жилищна сграда в УПИ I-759 (първи за седемстотин петдесет и девет) по действащ ПУП, одобрен със Заповед №1543/21.07.2014 г. и кадастрален план одобрен със Заповед №190/1989 г., ведно с 0.83% (нула цяло осемдесет и три %), представляващи 1,49 (едно цяло четиридесет и девет) кв.м ид. части от общите части на сградата и правото на строеж. Адрес: ул. „Стефан Орешков“ №27, гр. Шипка, общ. Казанлък. Съседи: изток-гараж №2, север-избени помещения на жилищната сграда. За имота има съставен АОС №873/03.08.2004 г. вписан в Служба по вписванията с вх. №4507/01.09.2004 г. акт 10 том 4, н.д. 2608.

Начална тръжна цена: 4 470 (четири хиляди четиристотин и седемдесет) лв. без ДДС.

 

2. Гаражна клетка №3 (три) с обща площ 18,00 (осемнадесет) кв.м, на първи-партерен етаж на четириетажна секция на масивна жилищна сграда в УПИ I-759 (първи за седемстотин петдесет и девет) по действащ ПУП, одобрен със Заповед №1543/21.07.2014 г. и кадастрален план одобрен със Заповед №190/1989 г., ведно с 0,64% (нула цяло шестдесет и четири %), представляващи 1,15 (едно цяло и петнадесет) кв.м ид. части от общите части на сградата и правото на строеж. Адрес: ул. „Стефан Орешков“ №27, гр. Шипка, общ. Казанлък. Съседи: изток-помещение за смет, запад-гараж №2, север-избени помещения на жилищната сграда. За имота има съставен АОС №875/03.08.2004 г. вписан в Служба по вписванията с вх. №4509/01.09.2004 г. акт 12 том 4, н.д. 2610.

Начална тръжна цена 3 465 (три хиляди четиристотин шестдесет и пет) лв. без ДДС.

 

3. Гаражна клетка №4 (четири) с обща площ 28,22 (двадесет и осем цяло двадесет и два) кв.м, на първи-партерен етаж на четириетажна секция на масивна жилищна сграда в УПИ I-759 (първи за седемстотин петдесет и девет) по действащ ПУП, одобрен със Заповед №1543/21.07.2014 г. и кадастрален план одобрен със Заповед №190/1989 г., ведно с 1,01% (едно цяло нула един %), представляващи 1,82 (едно цяло осемдесет и два) кв.м ид. части от общите части на сградата и правото на строеж. Адрес: ул. „Стефан Орешков“ №27, гр. Шипка, общ. Казанлък. Съседи: изток-гараж №5, запад-помещение за смет, север-избени помещения на жилищната сграда. За имота има съставен АОС №876/03.08.2004 г. вписан в Служба по вписванията с вх. №4510/01.09.2004 г. акт 13 том 4, н.д. 2611.

Начална тръжна цена: 5 430 (пет хиляди четиристотин и тридесет) лв. без ДДС.

 

4. Гаражна клетка №5 (пет) с обща площ 23,20 (двадесет и три цяло и двадесет) кв.м, на първи-партерен етаж на четириетажна секция на масивна жилищна сграда в УПИ I-759 (първи за седемстотин петдесет и девет) по действащ ПУП, одобрен със Заповед №1543/21.07.2014 г. и кадастрален план одобрен със Заповед №190/1989 г., ведно с 0,83% (нула цяло осемдесет и три %), представляващи 1,50 (едно цяло и петдесет) кв.м ид. части от общите части на сградата и правото на строеж. Адрес: ул. „Стефан Орешков“ №27, гр. Шипка, общ. Казанлък. Съседи: изток-гараж №6, север-избени помещения на жилищната сграда, запад-гараж №4. За имота има съставен АОС №877/03.08.2004 г. вписан в Служба по вписванията с вх. №4511/01.09.2004 г. акт 14 том 4, н.д. 2612.

Начална тръжна цена: 4 470 (четири хиляди четиристотин и седемдесет) лв. без ДДС.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т.I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 30/11/2021 г.