РЕШЕНИЕ
№ 561
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30

Относно: ОС_1353/16.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.505.1811 с площ от 576 кв.м., находящ се на ул. "Рахил Душанова" № 23, гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 20 200 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че В Приложение №2 „От продажба на ДМА в т. ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2021 г., приета с Решение № 291/26.11.2020 г., е включен:

Под номер 3: Поземлен имот с идентификатор 35167.505.1811 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка едно осем едно едно), с обща площ 576 (петстотин седемдесет и шест) кв.м. по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК,  адрес: гр. Казанлък, п.к.6100, ул. “Рахил Душанова“ №23, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Номер по предходен план: 1811, квартал 335, парцел XVI, Съседи: 35167.505.1823, 35167.505.145, 35167.505.1810, 35167.505.168, ведно с построените върху имота сгради:

 • Сграда 35167.505.1811.1: застроена площ 22 (двадесет и два) кв.м., брой етажи 1, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна
 • Сграда 35167.505.1811.2: застроена площ 24 (двадесет и четири) кв.м., брой етажи 1, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна
 • Сграда 35167.505.1811.3: застроена площ 53 (петдесет и три) кв.м., брой етажи 1, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна
 • Сграда 35167.505.1811.4: застроена площ 6 (шест) кв.м., брой етажи 1, предназначение: Постройка на допълващото застрояване.
 • За имота е съставен Акт за частна общинска собственост (AЧОС) № 3270/28.04.2016 г., вписан в Служба по вписванията под вх. № 4668/17.06.2016 г., Акт 42, т. 15, н.д. 2991.

  Изготвени са актуални: данъчна оценка 16 466,50, в т.ч. земя: 8 916,50 лв. и пазарна оценка 20 200 лв., в т.ч. земя: 11 500 лв.

  С оглед изпълнение на програмата, кмета счита за целесъобразно да бъде организиран и проведен публичен търг за продажба на имота, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена, съответстваща на изготвената към  момента пазарна цена. 

  В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договор за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

  Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.35, ал.1, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.43 и чл.81, ал.1 и ал.8 във вр. с чл.80, т.8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък,

   

  Р Е Ш И:

  I. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на Глава шеста от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, на следния общински имот:

  1. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.1811 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка едно осем едно едно), с обща площ 576 (петстотин седемдесет и шест) кв.м. по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК,  адрес: гр. Казанлък, п.к.6100, ул. “Рахил Душанова“ № 23, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Номер по предходен план: 1811, квартал 335, парцел XVI, Съседи: 35167.505.1823, 35167.505.145, 35167.505.1810, 35167.505.168, ведно с построените върху имота сгради:

 • Сграда 35167.505.1811.1: застроена площ 22 (двадесет и два) кв.м., брой етажи 1, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна
 • Сграда 35167.505.1811.2: застроена площ 24 (двадесет и четири) кв.м., брой етажи 1, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна
 • Сграда 35167.505.1811.3: застроена площ 53 (петдесет и три) кв.м., брой етажи 1, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна
 • Сграда 35167.505.1811.4: застроена площ 6 (шест) кв.м., брой етажи 1, предназначение: Постройка на допълващото застрояване.
 • Начална тръжна цена:  20 200  (двадесет хиляди и двеста ) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

   

  II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичния търг за продажба на имота по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата му.

   

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

  Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 22.

   

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  публ: 30/11/2021 г.