РЕШЕНИЕ
№ 562
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30

Относно: ОС_1321/01.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в Поземлен имот с идентификатор 53179.163.270, идентичен с Новообразуван имот № 163.270, с обща площ 1658 кв.м по Плана на новообразуваните имоти на местност "Каракос", с. Овощник, общ. Казанлък, за сумата от 640,00 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в Общинска администрация е подадено Заявление с вх. №94-Ф-690-3/2021 г. от Фатме Палова за закупуване на общинската част от Новообразуван имот №163.270 по План на новообразуваните имоти на местност „Каракос“, село Овощник, одобрен със Заповед №ДС-ЗД-136/02.12.2019 г. на Областен управител Стара Загора. Имотът е идентичен с Поземлен имот с идентификатор 53179.163.270 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Овощник, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-960/20.12.2017 г. на ИД на АГКК. Заявителката притежава 1250/1658 идеални части от земята и построената в имота сграда, съгласно нотариален акт, вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №3226/15.07.2020 г, Акт №26, т. 12, д. 2384. За общинската част - 408/1658 идеални части от земята, е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4045 от 14.09.2021 г., вписан в Служба по вписванията град Казанлък с дв. вх. №6920/01.10.2021 г., акт 101, т. 24, н. д. 4986.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2021 година, приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за прекратяване на съсобственост. На основание чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл.48, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет-Казанлък да приеме решение за продажба на общинската част от имота и да определи  пазарната цена.   

Изготвени са данъчна и пазарна оценки. Данъчната оценка на общинската част от имота е 8,40 лв., съгласно Удостоверение №7404057199/25.03.2021 г. на Дирекция „Местни приходи“, а изготвената от оценител пазарна оценка е на стойност  640,00 лева, без ДДС.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, чл.36, ал.1, т.2, във вр. с чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48, ал.1, предл. 2-ро и ал.2  от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

  

Р Е Ш И:

1.  Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2021 година, приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход

(лв.)

Предназначение

Описание на имота

№4045

14.09.2021 г.

Фатме  Палова

640,00

Лозе

408/1658 ид. ч. от ПИ 53179.163.270 по КККР на село Овощник

 

2. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот с идентификатор 53179.163.270 (пет три едно седем девет точка едно шест три точка две седем нула) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Овощник, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-960/20.12.2017 г. на ИД на АГКК, идентичен с Новообразуван имот №163.270 (едно шест три точка две седем нула) с обща площ 1658 (хиляда шестстотин петдесет и осем) кв.м по План на новообразуваните имоти на местност „Каракос“, село Овощник, ЕКАТТЕ: 53179, община Казанлък, област Стара Загора, одобрен със Заповед №ДС-ЗД-136/02.12.2019 г. на Областен управител Стара Загора (§4 от ПЗР на ЗСП3З), Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята при неполивни условия: IХ (девета), при граници: земеделски земи – ПИ с идентификатори 53179.163.269, 53179.163.232, 53179.163.271, 53179.163.228 по КККР на село Овощник, чрез продажба на общинската част - 408/1658 (четиристотин и осем към хиляда шестстотин петдесет и осем) идеални части от земята на съсобственика Фатме Палова от град Крън, община Казанлък, област Стара Загора, ул. „Бузлуджански конгрес“ №22, за сумата от 640,00 (шестстотин и четиридесет) лева, без ДДС.

 

3. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за продажбата, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителката – Фатме Палова.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Фатме Палова с адрес: град Крън.

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 26 .

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 30/11/2021 г.