РЕШЕНИЕ
№563
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30


Относно: ОС_1322/01.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в Новообразуван имот №600.13, с обща площ 901 кв. м по Плана на новообразуваните имоти на местност "Гюрля", с. Горно Черковище, общ. Казанлък, за сумата от 300,00 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е подадено Заявление с вх. №94-В-3929-3/2021 г. от Валентин Гочев за закупуване на общинската част от Новообразуван имот №600.13 по План на новообразуваните имоти на местност „Гюрля“, село Горно Черковище, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областен управител Стара Загора. Заявителят е собственик на общо 500/901 идеални части от имота, съгласно нотариални актове, вписани в СВ-Казанлък: дв. вх. рег №2069/31.03.2021 г, акт №165, т.7, д. 1438 и дв. вх. рег №2070/31.03.2021 г, акт №166, т.7, д. 1439. За общинската част - 401/901 идеални части от имота, е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4037 от 03.09.2021 г., вписан в Служба по вписванията град Казанлък с дв. вх. №6606/23.09.2021 г., акт 56, т. 23, н. д. 4733.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2021 година, приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за прекратяване на съсобственост. На основание чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл.48, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет-Казанлък да приеме решение за продажба на общинската част от имота и да определи  пазарната цена.    

Изготвени са данъчна и пазарна оценки. Данъчната оценка на общинската част от имота е 16.00 лева, съгласно Удостоверение №7404059638/18.08.2021 г. на Дирекция „Местни приходи“, а изготвената от оценител пазарна оценка е на стойност 300,00 лева, без ДДС.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, чл.36, ал.1, т.2, във вр. с чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48, ал.1, предл. 2-ро и ал.2 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък

  

Р Е Ш И:

 

1.  Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2021 година, приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№4037

03.09.2021 г.

Валентин Гочев

300.00

Друг вид трайно насаждение

401/901 ид. ч. от имот №600.13 местност „Гюрля“ село Горно Черковище

 

2. Да се прекрати съсобствеността върху Новообразуван имот №600.13 (шест нула нула точка едно три) с обща площ 901 (деветстотин и един) кв.м по План на новообразуваните имоти на местност „Гюрля“, село Горно Черковище, ЕКАТТЕ: 49076, община Казанлък, област Стара Загора, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областен управител Стара Загора, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид трайно насаждение, Категория на земята при неполивни условия: VII (седма), при граници: имоти №№600.101, 600.12, 600.102, 600.21, чрез продажба на общинската част - 401/901 (четиристотин и една към деветстотин и една) идеални части от земята на съсобственика – Валентин Гочев от град Казанлък, област Стара Загора, ул. „Максим Горки“ №2, за сумата от 300,00 (триста) лева, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за продажбата, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – Валентин Гочев.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Валентин Гочев, град Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 24.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 30/11/2021 г.