РЕШЕНИЕ
№565
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30


Относно: ОС_1332/08.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно отказ за прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване от община Казанлък на 13/16 идеални части от Поземлен имот с идентификатор №35167.502.5133, с площ 430 кв.м, находящ се на ул. Опълченска №33, гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Със Заявление вх. №94-В-1200-1/19.10.2021 г. в Общинска администрация, Васил Вълчев е направил предложение Община Казанлък да закупи притежаваните от него и останалите съсобственици части от съсобствен с общината имот, на цена от 100 000,00 лева. В Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5133 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, с адрес: град Казанлък, ул. „Опълченска“ №33, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХII-5133 в кв.41 по ПУП на град Казанлък, одобрен със Заповед №612/24.04.2019 г. на кмета, Община Казанлък притежава 3/16 идеални части от имота, съгласно Акт за частна общинска собственост №3823/11.03.2020 г., вписан в Служба по вписванията в град Казанлък с дв. вх. рег. 1335/13.03.2020 г., вх. рег. №1335, акт 86, т.5, н. д. 940. Съсобственици в имота са: наследници на Стана Вълчева и Стефан Вълчев, съгласно Заповед №301/1988 г., отменена с Решение №144/27.05.2010 г. по адм. д. №189/2009 г. на Старозагорски административен съд.

Съобразно чл.33, ал.1 от Закона за собствеността собствениците могат да продадат такъв имот на трето лице само след като го предложат за изкупуване на общината и представят на нотариус писмен отказ, в който се посочват условията, при които е било предложено изкупуването. На основание чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.5 от Наредба №15 за реда за придобиване, управление разпореждане с общинско имущество на ОбС-Казанлък, възмездно придобиване на право на собственост се извършва след решение на общинския съвет.

В бюджета на Община Казанлък за 2021 година не са заложени средства за изкупуване на имоти.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.33 от Закона за собствеността, във връзка с чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.5 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

Р Е Ш И:

Отказва изкупуване на 13/16 (тринадесет към шестнадесет) идеални части от Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5133 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка пет едно три три) с обща площ 430 (четиристотин и тридесет) кв.м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, Адрес: град Казанлък, ул. „Опълченска“ №33, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, при граници: имоти с идентификатори 35167.502.9234 (ул. „Опълченска“), 35167.502.5134, 35167.502.5091, 335167.502.5092, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХII-5133 в кв.41 по ПУП на град Казанлък, одобрен със Заповед №612/24.04.2019 г. на кмета, на предложената от собствениците му цена от 100 000,00 (сто  хиляди) лева.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Васил Вълчев.

 

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 30/11/2021 г.