РЕШЕНИЕ
№566
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30

Относно: ОС_1335/10.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 716,00 лв. без ДДС, при учредяване допълнително право на строеж върху земя, общинска собственост в полза на Минчо Атанасов, "Гараж" със застроена площ 39,10 кв.м, към съществуваща жилищна сграда върху УПИ III с площ 780 кв.м, в кв.66 на с. Бузовград, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-М-9081-1#8/16.09.2021 г. за учредяване на допълнително право на строеж на „Гараж“ със застроена площ 39,10 кв.м върху земя, общинска собственост, представляваща Урегулиран поземлен имот (УПИ) III, кв. 66 на с. Бузовград, съгласно Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №65/1971 г.

За земята е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №466/21.01.2002 г., вписан в СВ-Казанлък с вх. рег. №5256/17.07.2006 г., Акт №109 т. 6, н. д. 3089, парт. №15920. Заявлението е подадено от Минчо Атанасов, с адрес: с. Бузовград, ул. „Митко Палаузов“ №25, притежаващ жилищна сграда, построена при условията на отстъпено право на строеж, съгласно Нотариален акт №105, т.2, рег. №3048, Дело №264/22.05.2003 г., вписан в СВ-Казанлък с вх. рег. №2173/22.05.2003 г., Aкт №32, т.2, Дело №895, парт. книга: том 29011, стр. 29010 и 106, т.2, рег. №3049, Дело №265/22.05.2003 г., вписан в СВ-Казанлък с вх. рег. №2174/22.05.2003 г., Aкт №60, т.4, Дело №896, парт. книга: том 29010, стр. 29011. Към заявлението са приложени копия на Скица №674/18.05.2021 г. с виза за проектиране на гл. архитект на Община Казанлък и Технически проект.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2021 година, приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено учредяване право на строеж в предвидените по закон случаи, върху имоти частна общинска собственост по заявления на граждани. Преписката се изготвя на основание чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл.51, ал.2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Казанлък, право на пристрояване на сгради към сградите на основното застрояване се учредява на собственика на сградата с решение на Общинския съвет, без търг или конкурс въз основа на утвърден проект от главния архитект на общината. На основание чл.41, ал.2 от ЗОС цената на ограниченото вещно право се определя от Общински съвет.

Данъчната оценка на допълнителното право на строеж на „Гараж“ със застроена площ 39,10 кв.м е 518,10 лв., съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. №7404060604/20.10.2021 г. на Дирекция „Местни приходи“. Пазарната оценка с вх. №194-М-9081-2#10/02.11.2021 г. на допълнителното право на строеж е в размер на 716,00 лв., без ДДС.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9,  чл.38, ал.2 и  чл.41, ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.51,  ал.2 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2021 година, приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№466/ 21.01.2002 г.

Минчо Атанасов

716,00

Право на пристрояване

„Гараж“ със ЗП 39,10 кв. м върху УПИ III, кв. 66 на с. Бузовград

 

2. Да се учреди допълнително право на строеж на „Гараж“ със застроена площ 39,10 (тридесет и девет запетая десет) кв.м, съгласно технически проект към съществуваща жилищна сграда върху Урегулиран поземлен имот (УПИ) III (трети) с площ 780 (седемстотин и осемдесет) кв.м в кв.66 (шестдесет и шести) на с. Бузовград по Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №65/1971 г., при граници: север – улица; изток – УПИ IV; юг – регулационна граница и запад УПИ II в полза на Минчо Атанасов и определя пазарна цена за учреденото допълнително право на строеж в размер на 716,00 (седемстотин и шестнадесет) лева, без ДДС.

3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за учредяване на допълнително право на строеж по т.2 от настоящото решение, като всички данъци, такси и режийни разноски са за сметка на заявителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Минчо Атанасов, с адрес: с. Бузовград.

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 30/11/2021 г.